X
Project 1
HOME KALENDER SCHOOL FOTO'S NIEUWS CONTACT DOCUMENTEN/LINKS
ALGEMEEN OGO ONDERWIJSCONCEPT FILMIMPRESSIE SCHOOL TEAM/MR GEDACHTE ACHTER LOGO OUDERRAAD
Welkom bij basisschool De Aanloop
Trots zijn wij op het rapport van de inspectie!
Basisschool De Aanloop is een neutraal bijzondere basisschool. Neutraal bijzonder onderwijs is toegankelijk voor iedereen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, waarbij we respect hebben voor ieders mening. Gelijkwaardigheid, tolerantie en transparantie zijn uitgangspunten voor neutraal bijzonder onderwijs. Dat wil zeggen, dat er niet wordt gekeken naar godsdienst, levensovertuiging of huidskleur. Op de Aanloop werken wij volgens het onderwijsconcept Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Meer informatie? Download hier onze schoolgids of kijk eens op onze Facebook pagina! Er is altijd ruimte op onze school. U bent van harte welkom voor een oriënterend gesprek.

Inspectie heeft Aanloop als 'GOEDE school' beoordeeld!


 

 

 

 

 

 


 


Aan de slag met thema 5:
Iedereen is van de wereld!

24 mei 2019

Bootcamp op kamp voor groep 8!

Niks uitslapen voor groep 8....tijd voor bootcamp!! Lees verder>>

Schoolkalender

5 juli 2019

Studiedag

Alle kinderen vrij!

8 juli 2019

Zomervakantie!

Van 8 juli t/m 16 augustus

19 augustus 2019

Start schooljaar 2019 - 2020!

Vorige
Volgende

DE AANLOOP... EEN STUKJE VAN JE LEVEN

Basisschool De Aanloop is een stukje van je leven. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor u. In acht jaar basisonderwijs brengt uw kind heel veel tijd door in school en is het toevertrouwd aan de zorg van onze juffen en meesters. Onze school wil samen met de ouders en verzorgers de zorg voor onze kinderen zo goed mogelijk vorm geven. Wij stellen alles in het werk om uw kind een fijne en leerzame basisschooltijd te bieden. Ook de inspectie heeft dit geconstateerd en heeft in 2017 onze school als 'GOEDE' school beoordeeld. We zijn dan ook erg trots op het inspectierapport


DE AANLOOP; INSPIREREND VOOR CREATIEVE DENKERS EN DOENERS

De Aanloop is een school in beweging. Het is een vrolijke school, waar leerlingen en leerkrachten met plezier leren, met elkaar en van elkaar. Daarbij zijn onze ouders een onmisbare schakel. De ouderbetrokkenheid op onze school is dan ook groot. 

We bieden de leerlingen vakken en thema’s met lesinhouden die smaken naar meer, die kinderen aan het denken zetten en hen aanzetten tot nieuwe leervragen. Daarbij gebruiken we moderne methodes met doorgaande leerlijnen en werken we thematisch volgens een eigentijds OGO-concept (ontwikkelingsgericht onderwijs), passend bij de school. Bij het thematisch werken sluiten we aan bij de actualiteit en de belevingswereld van de leerlingen, waardoor leeractiviteiten meer betekenisvol worden en uitnodigen om actief op onderzoek uit te gaan. Tevens sluiten we aan bij de leerstijl en het ontwikkelingsniveau van de leerling. Het resultaat is sterke leerlingbetrokkenheid, plezier in leren en brede ontwikkeling. 

Leerlingen van De Aanloop zijn creatieve denkers en doeners, authentiek, initiatiefrijk en onderzoekend. Leerlingen van De Aanloop zijn breed geïnteresseerd en veelzijdig en stappenzelfbewust, nieuwsgierig en vol vertrouwen het voortgezet onderwijs in!


Meer weten over onze school?

Download dan hier onze schoolgids, kijk eens op onze Facebookpagina of lees onze nieuwsbrieven met daarin het laatste schoolnieuws.

Onze nieuwsbrieven:

Nieuwsbrief augustus 2018
Nieuwsbrief september 2018
Nieuwsbrief oktober 2018
Nieuwsbrief november 2018
Nieuwsbrief december 2018
Nieuwsbrief januari 2019

Nieuwsbrief februari 2019

Nieuwsbrief maart - april 2019


JEUGDPROFESSIONAL IN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG)

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. De gemeente is nu verantwoordelijk voor de zorg voor de jeugd tot achttien jaar. In de gemeente Bergen op Zoom was de preventieve hulp voor de jeugd al dichtbij georganiseerd in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente ook de taken op gebied van de jeugdhulp ondergebracht bij het CJG. Deze taken worden uitgevoerd door de jeugdprofessionals. De jeugdprofessional (jp’er) is er voor informatie, advies,ondersteuning en hulp bij opvoeden en opgroeien. Zo nodig kan hij/zij ook begeleiden naar meer specialistische zorg.

Werkwijze:

De jeugdprofessionals werken vraaggericht, oplossingsgerichten taakgericht. Zij vormen samen met de jeugdgezondheidszorg de toegang tot de zorg voor de jeugd en werken nauw samen met kinderopvang, peuterspeelzalen, onderwijs en huisartsen.

De jeugdprofessional op school zorgt voor de verbinding tussen kind, gezin, school, (gezondheid)zorg en hulpverlening. De jeugdprofessional heeft kennis van de sociale kaart en gaat uit van de eigen kracht en mogelijkheden van de leerling en zijn systeem. Wanneer die ontoereikend blijken te zijn of er sprake is van een grote hulpbehoefte, dan kan de jeugdprofessional zelf met het gezin aan de slag of wordt een collega-JP'er of passende specialistische zorg ingezet.


Hanneke Dekkers is als jeugdprofessional verbonden aan De Aanloop.

Contactgegevens: hanneke@cjgbergenopzoom.nl 

T (0800) – 0200404 (gratis)

Kijk voor actuele informatie op de website: www.cjgbergenopzoom.nl.


Inloop op De Aanloop op onderstaande donderdagen van 14.30 uur – 16.00 uur:
13 september 2018, 25 oktober 2018, 13 december 2018, 07 februari 2019, 04 april 2019 en 20 juni 2019.DE AANLOOP SPEELT OP 'SEEF' MET HET BRABANTS VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL (BVL)

Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.

Waarom deelnemen aan het BVL?
Verkeerseducatie in de klassen krijgen en houden: dáár is het de provincie Noord-Brabant om te doen met het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Inmiddels staan ruim 800 scholen ingeschreven waarvan tweederde al in het bezit is van het Label. Er is een set met BVL-criteria ontwikkeld waarmee we werken om de kwaliteit van de verkeersveiligheid op het gewenste niveau te krijgen/houden. De essentie van het BVL is dat scholen punten scoren voor zaken die de verkeersveiligheid op en rond de school bevorderen. Wij kunnen punten scoren op verschillende onderdelen. Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn/worden de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk. De Aanloop is sinds enige jaren in het bezit van het Label: “We dragen daarmee bij aan een stukje veiliger Bergen op Zoom voor onze kinderen.”Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. In groep 7 doen de kinderen verkeersexamen in theorie en praktijk.Kijk voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl.

OGO ONDERWIJSCONCEPT

Op De Aanloop werken wij volgens het onderwijsconcept Ontwikkelinggericht Onderwijs afgekort OGO. Dit onderwijsconcept voeren wij in samenwerking met ‘De activiteit’ stapje voor stapje in. Maar wat houdt OGO precies in? In ieder geval is het onderwijs dat kinderen helpt hun volle persoonlijkheid te ontwikkelen. Dat is, kort maar krachtig, de kern. Verder zijn de belangrijkste kenmerken van OGO en dus het onderwijs op De Aanloop:

 • Ontwikkelingsgericht onderwijs is gericht op een brede persoonsontwikkeling (zoals samenwerken, communiceren, initiatieven nemen, plannen maken) die altijd verbonden wordt aan kennis en vaardigheden (schrijven, lezen, woordenschat enz).
 • Het gaat om betekenisvolle activiteiten, binnen een bepaald thema (bijvoorbeeld de schoenenwinkel, we gaan op reis, de bakker, de dierentuin enz.) Deze activiteiten hebben een sociaal cultureel karakter, dat wil zeggen activiteiten uit de echte wereld (schoenen kopen in de winkel, een treinkaartje kopen bij het loket enz.) waarin kinderen inbreng kunnen hebben in keuze en planning. In de onderbouw gebeurt dit vooral door middel van spel en spelen. In de bovenbouw gaan de kinderen meer onderzoeken (hoe zit dat? waarom is dat zo?)
 • De rol van de leerkracht is belangrijk binnen OGO. Leerkrachten zoeken steeds naar wat leerlingen zelf willen en al (bijna) kunnen. Daar baseren ze hun aanbod op. Zo wordt er een zone van naaste ontwikkeling gecreëerd, waardoor leerlingen hun eigen ontwikkeling signaleren, omdat ze merken dat de activiteit én zij zelf er beter van worden.
 • De leerkracht probeert een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds de betekenis van activiteiten voor de leerlingen (hebben ze er iets mee, doet het ze iets?) en anderzijds de doelen die de leerkracht wil bereiken met de activiteit. Binnen traditioneel onderwijs zie je nog vaak dat het doel van de leerkracht voorop staat en dat er voorbij wordt gegaan aan het feit of de activiteit betekenis heeft voor de leerlingen. Een gevolg kan zijn dat leerlingen afhaken en dat uiteindelijk het doel niet wordt bereikt.
 • In begeleide keuzes helpen leidsters en leerkrachten hun leerlingen om initiatieven te nemen en plannen te maken voor hun activiteiten. Vooral kleine groepsactiviteiten maken het mogelijk om met hen samen te spelen, te praten, te denken en te werken.

FILMIMPRESSIE SCHOOL

Hier volgt een film over De Aanloop

HET TEAM

De Aanloop 2018-2019


Groep 1-2 A: Kim
Groep 1-2 B: Eefke en Jolanda
Groep 1-2 C: Janneke en Alicia
Groep 3: Samantha en Nina (LIO)
Groep 4: Meta
Groep 5: Lot en Joyce
Groep 6: Alicia en Jeannine
Groep 7: Judith en Josy
Groep 8: Carlijne en Ilka

Directeur: Ilse Elshof
Managementassistent: Daisy WattimenaDE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

Wat doet de MR in het onderwijs?

De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders en personeelsleden kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een MR. Over sommige onderwerpen adviseert de MR het ABBO-bestuur en er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd. De MR komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar om te vergaderen.


Op De Aanloop bestaat de MR uit drie personeelsleden en drie ouders.

Personeelsgeleding: Lot Goosen, Josy Huffmeijer, Kim Maurer
Oudergeleding: Milja Brugman, Eefje van Loon - Demmers, Martijn van Schaik

GEDACHTE ACHTER ONS LOGOSamen schommelen, ik leer van jou.


Conceptuele gedachte: De ene duwt, de ander laat de benen los, laat zich leiden. Geduwd worden is een aanloop naar het zelf schommelen. Steeds hoger, steeds zelfstandiger op een speelse vrije manier.


Verbeelding: Iedereen kan een ander duwen:
- kleine kinderen, grote kinderen
- een kind, een docent
- een kind uit groep 4, een kind uit groep 3
- ouders, leraren, etc.

OUDERRAAD

Onze school heeft een ouderraad waarin achttien ouders zitten die helpen bij het organiseren van activiteiten en feestelijke gebeurtenissen op school. Uit elke groep zijn er minimaal twee ouders vertegenwoordigd in de ouderraad. Een ouderraadslid is ook inzetbaar als er hulp nodig is bij de activiteiten in de klas. Dit jaar vormen de volgende ouders onze ouderraad:

Groep 1-2 A: Anouk en Vanessa
Groep 1-2 B: Bonnie en Kelly
Groep 1-2 C: Fleur en Renate
Groep 3: Suzanne en Fanny
Groep 4: Esther en Angela
Groep 5: Astrid en Femke
Groep 6: Kim en Maggy
Groep 7: Mignon en Minke
Groep 8: Suzanne en Madeleine
Lid OR namens het team: Eefke Meijlemans.

FOTO'S
KAMPIOENEN!
LEGO LEAGU...
SNEEUW!
SKATE-CLINIC
TECHNIEK
SPEURTOCHT
PEUTERPLUS
KOM ERBIJ!
KAMP!
KAMP!
KAMP!
GROEP 1-2A!
GROEP 1-2B!
GROEP 3!
GROEP 4!
GROEP 7!
GROEP 6!
GROEP 5!
GROEP 8!
TECHNIEKSHOW
SABIC VOLU...
OPENING OG...
SINTERKLAA...
LEERORKEST
NATUURPODIUM
LEERORKEST
VASTENAVEND
WERK IN UI...
SCHAATSEN!
KERST
MUZIEKLES
SINTERKLAAS!
PADDENSTOE...
STUDIO PEP...
TENNISLES
FEESTWEEK!
VALENTIJN
VASTENAVEN...
SPORTEN :)
BOUWHOEK
TECHNIEKMI...
WERK IN UI...
SAMEN SPELEN
TECHNIEKMI...
KNIKKERBAAN
NATUURPODIUM
BEZOEK BOU...
YOGA!
SINTERKLAAS!
PROOST!
NATUURPODIUM
FEESTWEEK
THEMA 1
MARKIEZENH...

24 mei 2019

Bootcamp op kamp voor groep 8!

Niks uitslapen voor groep 8....tijd voor bootcamp!! Lees verder>>

15 mei 2019

Groep 7 geslaagd voor praktijkexamen Verkeer!

Jihoee! Tijd voor een feestje dus voor de leerlingen van groep 7. Goed gedaan! Lees verder>>

6 mei 2019

De kampweken gaan weer beginnen :) !

Yes! De meivakantie is voorbij, dus tijd voor alle groepen om op kamp te gaan! Lees verder>>

18 april 2019

Aanloop voetbalkampioen 2019!!

Niet één maar TWEE teams van de Aanloop zijn voetbalkampioen geworden gisteren op het paasvoetbal... Lees verder>>

1 april 2019

Enzo Knol bezoekt onze school :) !

Woww wat een TE GEKKE verrassing voor Jonathan uit groep 5!! Lees verder>>

28 februari 2019

Groep 7 in BN de Stem met brieven aan de Stichting Vastenavend

Want 'Waarom zitten er eigenlijk geen meisjes in de Stichting Vastenavend?", vroegen zij zich af.... Lees verder>>

17 februari 2019

TROTS op onze Lego League kanjers!

Wow wat een knaller van een Lego League finale was het! Lees verder>>

15 februari 2019

Ons Lego League team op ZuidWest TV!

Wat een ervaring weer voor ons Lego League team! Met de neus voor de camera van ZuidWest TV :) Lees verder>>

14 februari 2019

Op bezoek bij fietsenwinkel Kees de Mooij!

Onze kleuters hadden weer een tof uitstapje vandaag in het kader van het thema 't Is koers! Lees verder>>

13 februari 2019

Speurtocht groep 3 en 4

Groep 3 en 4 liggen goed op koers :) ! Lees verder>>

12 februari 2019

Lego League team is er klaar voor!

Nog maar 4 nachtjes slapen en dan mogen onze toppers knallen in de Benelux Legoleague finale! Lees verder>>

11 februari 2019

De leut is aan :) !

Ook op de Leut lòòp akke dee mie is de leut weer aan :)! Lees verder>>

9 februari 2019

Van Aanloop naar 'Leut lòòp akke dee mie'!

Tadaa! Hierbij ons logo in Vastenavend style :) Lees verder>>

9 februari 2019

Lego League team in de krant!

Onze toppers van groep 7 staan in de Bergse Bode :) Lees verder>>

9 februari 2019

Aanloop-sterren in filmpje Stichting Vastenavend!

Wow! Wat zijn we trots op onze Aanloop-sterren in het filmpje van Stichting Vastenavend. Met in d... Lees verder>>

8 februari 2019

Toffe technieklessen bij de kleuters!

Afgelopen week hebben de kleuters weer genoten van toffe technieklessen! Lees verder>>

4 februari 2019

Dweilbandjes/muzikanten gezocht!

Wie o wie wilt er graag meespelen in de altijd sfeervolle optocht van De Aanloop & De Borghoek? Lees verder>>

4 februari 2019

Kleuters op koers door de wijk!

Vandaag koersten onze kleuters erop los in de wijk :) Lees verder>>

1 februari 2019

Afstudeerder gezocht voor 2019-2020!

We zijn nog op zoek naar iemand voor een leerzame afstudeerstage bij ons op school! Lees verder>>

24 januari 2019

Skate-clinic op De Aanloop

Vandaag kwamen de skaters van Skate-a-Way weer langs om onze kids een coole skate-clinic te geven. Lees verder>>

23 januari 2019

Sneeuwballengevecht!

Die heerlijke verse witte sneeuw...tja daar moeten onze kinderen wel iets mee doen natuurlijk :) ! Lees verder>>

23 januari 2019

Winnaars fotowedstrijd

Riva en Stas Verhagen van Snuf en Snuitje (locatie De Aanloop) zijn de gelukkige prijswinnaars va... Lees verder>>

21 januari 2019

Dansen op Blue Monday

Blue monday? Wij hebben nergens last van hoor💙 😁. Lees verder>>

7 januari 2019

Gelukkig nieuwjaar!

De eerste schooldag van 2019 starten we feestelijk door samen te proosten op het nieuwe jaar! Lees verder>>

6 november 2018

Groep 4 komt in ACTIE tegen de 'plastic soep'!

Na een leerzame quiz over afval zijn de kinderen de wijk ingetrokken met vuilniszakken... Lees verder>>

26 oktober 2018

Opening OGO-thema 2: Actie!

Wat een 'ACTIE' vanochtend op ons schoolplein! Lees verder>>

11 oktober 2018

Coole rugtasjes!

Wow! Vandaag zijn er ABBO-Mamaloe rugtasjes uitgedeeld aan alle kinderen van de school. Lees verder>>

6 september 2018

Peuterplus is weer begonnen!

Joepie! Kom erbij lieve peuters van Mamaloe! Lees verder>>

30 augustus 2018

Eerste thema: Kom erbij!

Yes! De klassen zijn al volop aan de slag met het eerste OGO-thema 'Kom erbij!' Lees verder>>

23 augustus 2018

Spectaculaire Mad Science show!

Vanochtend hadden we hoog bezoek van professor Plofhaar :) ! Lees verder>>

20 augustus 2018

Daar zijn we weer!

Joepie! School is weer begonnen. Wij hebben er weer zin in! Jullie ook?! Lees verder>>

14 mei 2018

We zijn op kamp :) !!

Jihoee! De kampweken zijn weer begonnen! Lees verder>>

19 april 2018

WAAR is dat feestje? HIER is dat feestje!

Vandaag hebben we allemaal flink onze heupen los gegooid tijdens het schoolfeest in de speelzaal.... Lees verder>>

12 april 2018

De Aanloop voetbalkampioen!

De ‘F-jes’ uit groep 3 en 4 hebben woensdag 11 april àlle wedstrijden gewonnen op het paasvoetbal... Lees verder>>

28 februari 2018

Nieuw OGO-thema

Lekker fanatiek! Ochtendgymnastiek op de vroege morgen. Lees verder>>

8 november 2017

Fietsverlichtingscontrole!

Vanmorgen een geslaagde fietsverlichtingscontrole gehad op school! Lees verder>>

8 september 2017

Sabic Volunteers zetten zich in voor de Aanloop!

Ruim 12 Sabic Volunteers zijn aan de slag gegaan met een nieuwe zandbak voor de Aanloop! Lees verder>>

8 september 2017

Techniekshow Mad Science op de Aanloop!

Professor Jo H2O van Mad Science gaf vanmorgen een te gekke demonstratie in wetenschap & techniek! Lees verder>>

4 september 2017

Opening eerste OGO-thema

Tovenaars, heksen, en griezels stonden vanochtend op het schoolplein de kinderen op te wachten me... Lees verder>>

28 augustus 2017

Het is gruwelijk spannend!

We beginnen dit jaar met OGO-thema "Het is gruwelijk spannend!" Lees verder>>

26 augustus 2017

Nieuwsbrief #1 augustus 2017

Joepie! De eerste nieuwsbrief is uit! Lees verder>>

13 juli 2017

Bedankt voor het feestelijke 40e schooljaar!

Dansend en zingend de zomervakantie in! Iedereen bedankt voor dit bijzonder feestelijke 40e schoo... Lees verder>>

7 juli 2017

Feestelijk Cabaret van groep 8

Wat hebben we weer kunnen genieten van alle talenten van onze groep 8 leerlingen in hun eigen Cab... Lees verder>>

5 juli 2017

Slotconcert ABBO CKB in de Maagd!

Wow! Wat een concert hebben de ABBO-scholen kids van groep 5 en 6 gegeven vandaag. Te gek! Lees verder>>

30 juni 2017

Hulpouders: bedankt!!

Wat hebben we toch een hoop fantastische toppers van hulpouders op onze school! Lees verder>>

30 juni 2017

Hulpouders: bedankt!!

Wat hebben we toch een hoop fantastische toppers van hulpouders op onze school! Lees verder>>

10 juni 2017

Ruim 200 reünisten vieren feest met De Aanloop!

Een prachtige zonnige dag, waar veel is gelachen en bijgekletst is onder het genot van een lekker... Lees verder>>

17 mei 2017

Aanloop is officieel beoordeeld als "Goede school"!

Met heel veel trots mogen wij u mededelen dat de Aanloop door de onderwijsinspectie officieel beo... Lees verder>>

31 maart 2017

Aanloop reünie zaterdag 10 juni

Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Whoop whoop: de Aanloop bestaat dit jaar 40 jaar! En da... Lees verder>>

30 maart 2017

Nieuwsbrief februari - maart

De nieuwsbrief van februari - maart is vandaag verstuurd! Lees verder>>

10 maart 2017

Open Ochtend 23 maart!

Kom de sfeer proeven op onze school tijdens de Open Ochtend! Lees verder>>

7 maart 2017

Extra plaats in groep 3 en 4!

De Aanloop breidt uit en daarom hebben wij extra plaats voor kinderen in groep 3 en in groep 4! Lees verder>>

23 februari 2017

Aanloop reünie zaterdag 10 juni!

Geef je hier op voor de Aanloop reünie! Lees verder>>

21 februari 2017

Groep 6, 7 en 8 met Buddy in de Zapp Kids Top 20!

Zaterdagochtend 25 februari om 8.10 uur zijn ze te zien op Zapp samen met Patty Brard, Roy Donder... Lees verder>>

15 februari 2017

Dweilbandjes / muzikanten gezocht

Voor onze optocht volgende week vrijdag zijn we nog op zoek naar leutige dweilbandjes of muzikant... Lees verder>>

10 februari 2017

Van het één komt het ander!

Vandaag is de Grondstoffenbus van Saver NV bij ons langs geweest. Lees verder>>

9 februari 2017

Op bezoek bij het ZuidWestHoek College

Groep 8 mocht vandaag een kijkje nemen op het ZuidWestHoek College. Lees verder>>

9 februari 2017

Het nieuwe zijhek is geopend!

Joepie!! Samen met groep 5 ons nieuwe (zij)hek officieel geopend! 🔑👍🏻🎉 Lees verder>>

6 februari 2017

Bezoek aan bouwclubs Bergen op Zoom

Onze leerlingen hebben alvast een sneak peek gehad bij twee bouwclubs in Bergen op Zoom! Stik leu... Lees verder>>

31 januari 2017

Natuurkundeles op 't Rijks

De eerste natuurkundeles van groep 8 op 't Rijk is een feit! Lees verder>>

24 januari 2017

Yogales van Sofie Kunstt!

Groep 5 is dankzij de yogales van Sofie Kunstt weer helemaal zen en vol energie! Dank je wel Sofie! Lees verder>>

24 januari 2017

Winterwandeling met de kleuters

Vandaag hebben de kleuters heerlijk gewandeld in het bos en van alles geleerd over dieren in de w... Lees verder>>

5 december 2016

Dank u Sinterklaasje!

Wat een gezellig Sinterklaasfeest was het weer op school! Lees verder>>

1 december 2016

Sinterklaasviering 5 december

Maandag 5 december vieren wij het sinterklaasfeest op school, en wat hebben we er zin in! Lees verder>>

25 november 2016

Nieuwsbrief november

De nieuwsbrief van november is uit! Deze kunt u hier terug lezen! Lees verder>>

21 oktober 2016

Feestweek Aanloop 40 jaar!

Wat kunnen we terugkijken op een fantastische, te gekke en supergezellige feestweek! Lees verder>>

5 oktober 2016

Voor altijd jong!

Opa’s en oma’s staan dit jaar centraal tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober) onder het m... Lees verder>>

30 september 2016

1976-2016: De Aanloop bestaat 40 jaar!

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en het is meteen een extra bijzonder schooljaar! Lees verder>>

1 september 2016

We starten het nieuwe schooljaar met het thema 'Graven naar vroeger'!

Lees verder>>

1 juni 2016

Aan de slag met "Hoe overleef ik....?"

Het OGO-thema leent zich goed voor diverse invalshoeken. Zo is groep drie bezig met 'Hoe overleef... Lees verder>>

25 mei 2016

Fanatieke sportdag!

We hebben de sportdag ´overleefd´ en hoe!! Het was super op sportpark Meilust. Lees verder>>

11 mei 2016

Groep 7 geslaagd voor verkeersexamen!

Supergoed gedaan groep 7! Gefeliciteerd! Lees verder>>

9 mei 2016

Survivallen tijdens opening nieuwe OGO-thema

De opening van ons nieuwe OGO-thema 'Hoe overleef ik....?!' stond in het teken van survivallen! Lees verder>>

21 april 2016

Afsluiting OGO in groep 5

Superafsluiting van het OGO-thema "Groeien en Bloeien" door groep 5 en 6 op school! Lees verder>>

15 april 2016

Groep 7 bezoekt de Kraaijenberg!

Activiteit van vandaag van groep 7: met z'n allen naar de Kraaijenberg! Topdag!🏻 Lees verder>>

14 april 2016

Groep 4 bezoekt kinderboerderij Ons Marieke

Konijntjes, kippen, geitjes en nog veel meer! Een en al gezelligheid met de leerlingen en Jan de ... Lees verder>>

13 april 2016

Geslaagde fietsvaardigheidstraining!

Vandaag hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 onder leiding van onze verkeersouder Jacques hun fie... Lees verder>>

11 april 2016

Bezoek veteraan in verrijkingsklas

De verrijkingsklas is bezig met een project over discriminatie. Vandaag kregen zij een gastles va... Lees verder>>

7 april 2016

Groep 7 geslaagd voor theorie verkeersexamen!

Joepie! Iedereen geslaagd van groep 7! Gefeliciteerd! Lees verder>>

7 april 2016

Klassenlunch groep 8

Groep 8 bleef vandaag op school om te lunchen in de klas. Gezellig én ook nog eens gezond! Lees verder>>

6 april 2016

Groep 8 naar Franken Fruit!

Daar kregen zij een superleuke rondleiding en hebben ze van alles geleerd over het telen van frui... Lees verder>>

1 april 2016

Vandaag Open Ochtend!

Vandaag van 9.00 tot 12.00 Open Ochtend! Kom gezellig even langs bij langs bij ons op school! Lees verder>>

1 april 2016

1 april! Kikker in je ...!

Wow! Dat druppeltje "Groei elixer" van de verpleegkundige heeft vannacht goed z'n werk gedaan..... Lees verder>>

31 maart 2016

Bezoek van een tuinarchitect in groep 5!

Ontzettend leuk en leerzame gastles! Lees verder>>

30 maart 2016

Samen repeteren in de Maagd!

Misschien heeft u ze vanochtend wel gehoord :) Lees verder>>

30 maart 2016

Trots op onze voetballers!

Gewoon gelijk gespeeld tegen de finalisten en een wedstrijd gewonnen! Super gedaan! Lees verder>>

25 maart 2016

Politieagent bezoekt groep 7 :)

Geen paniek! Niemand is gearresteerd ;) Lees verder>>

24 maart 2016

Groep 5 ontwerpt eigen tuin!

Wow! En die is nog best groot geworden :) Lees verder>>

23 maart 2016

Voetbaltoernooi 2016

Vandaag mocht het voetbalteam groep 7/8 van de Aanloop in actie komen op het veld! Lees verder>>

22 maart 2016

Groep 5 naar voorstelling Marinierskapel!

Wow en dat was even indrukwekkend! Lees verder>>

18 maart 2016

Schaakdiploma's in the pocket!

Joepie! We hebben weer twee schaakdiploma's uit mogen delen! Lees verder>>

17 maart 2016

Kippen en kuikens in groep 4!

Wat een leuke gastles heeft groep 4 gekregen! Lees verder>>

16 maart 2016

Lijnbaltoernooi

De meiden van groep 8 deden vandaag mee met het Paaslijnbaltoernooi! Lees verder>>

11 maart 2016

Schaakdiploma's in the pocket!

Als klap op de vuurpijl hebben we vandaag ook nog even vier schaakdiploma's uitgedeeld! Lees verder>>

11 maart 2016

Aanloop doet mee met NL Doet

Vandaag deed onze school mee met de actie NL Doet! Lees verder>>

8 maart 2016

Rode Kruis op bezoek!

Wat een actie op het schoolplein! Lees verder>>

4 maart 2016

Team Ambulance op bezoek!

Vandaag werden de groep 4 en 5 meegenomen in de wereld van de ambulancezorg! Lees verder>>

22 februari 2016

Opening OGO-thema "Groeien en bloeien!"

Vandaag werd het nieuwe thema geopend op school! Lees verder>>

16 februari 2016

Leerlingen treden op voor koningspaar!

En wat een TE GEKKE ervaring was dat! Lees verder>>

15 februari 2016

Sjors Sportief!

Kyte heeft al een te gekke kennismaking gehad met de waterpolovereniging. Lees verder>>

13 januari 2016

Muzikanten gezocht!

Ook dit jaar zouden we het stikleutig vinden als onze optocht wordt versterkt met veel muzikanten! Lees verder>>

13 januari 2016

Verkeersregelaars gezocht!

Om de optocht zo veilig mogelijk te laten verlopen, zijn we nog op zoek naar verkeersregelaars! Lees verder>>

5 januari 2016

Groep 5 oefent voor het eerst voor het CKB leerorkest!

Erg spannend, maar wat ging het al goed! Lees verder>>

4 januari 2016

Back to school :)

Iedereen de beste wensen voor 2016! Op een mooi, gezellig, gezond en leerzaam jaar! Iedereen er w... Lees verder>>

18 december 2015

Nieuwsbrief december 2015

De laatste nieuwsbrief van 2015 kunt u hier lezen! Lees verder>>

4 december 2015

Super geslaagd Sinterklaasfeest!

Wat een super Sinterklaasfeest was het bij ons op school! Een lieve Sint met heel veel gezellige ... Lees verder>>

4 december 2015

Pietenochtend groep 4

Wat een gezelligheid in de groep deze ochtend! Lees verder>>

3 december 2015

Naar het klimbos!

En dat was even leuk! Lees verder>>

3 december 2015

Groep 3 speelt schaduwspel

En dat zag er erg mooi uit! Lees verder>>

1 december 2015

Pietengym groep 5

Als echte pieten moesten de leerlingen klimmen, springen in het donker! Spannend! Lees verder>>

24 november 2015

Groep 6 naar de Maagd!

Ze gingen naar de schoolvoorstelling "Paniekman" en wat was het leuk! Lees verder>>

23 november 2015

Ohneee..wie zijn er bij ons langsgeweest??

De rommelpieten natuurlijk! Lees verder>>

20 november 2015

Geslaagde fietscontrole!

Onze leerlingen worden gezien in het verkeer en gaan veilig op weg! Lees verder>>

20 november 2015

Aardrijkskunde docent op bezoek in groep 5!

Dat was interessant! Lees verder>>

19 november 2015

Vingerhaken in groep 6

Concentratie in groep 6...tijd om te vingerhaken ✌🏼️!! Lees verder>>

16 november 2015

Verrijkingsklas doet aan 'tegeltranslatie'

De Verrijkingsklas maakte vandaag, d.m.v. tegeltranslatie, friesranden! Lees verder>>

16 november 2015

1 minuut stilte voor Parijs

In heel Nederland is het vandaag om 12.00 uur een minuut stil om de slachtoffers van de aanslagen... Lees verder>>

12 november 2015

Groep 7 doet een toneelstuk in de speelzaal!

Extra opdracht van de bakkaarten van Meander (aardrijkskunde). Lees verder>>

10 november 2015

Eerste lessen CKB leerorkest gestart!

Joepie! De eerste lessen van het CKB leerorkest zijn weer begonnen! Lees verder>>

3 november 2015

OPEN OCHTEND // vrijdag 6 november

Kom ook naar onze OPEN OCHTEND en doe mee met de herfstspeurtocht in onze school! Lees verder>>

2 november 2015

Opening OGO-thema: Donker - Licht

Vanochtend was de opening van ons nieuwe OGO-thema op het schoolplein. Lees verder>>

23 oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015

De nieuwsbrief van oktober is uit en kunt u hier lezen! Fijne herfstvakantie! Lees verder>>

22 oktober 2015

Happy Halloween!

Groetjes van groep 7! Lees verder>>

21 oktober 2015

Verkeersles voor groep 7 en 8

Vandaag stond er een grote vrachtwagen van Veilig op Weg bij ons voor de deur. Lees verder>>

20 oktober 2015

Groep 5 maakt kennis met CKB leerorkest!

Vandaag kwamen de CKB docenten van het leerorkest bij ons op bezoek! Lees verder>>

16 oktober 2015

384 boeken ingezameld voor het Kinderzwerfboek-station!

Wat zijn wij trots op deze bijdrage :) Lees verder>>

16 oktober 2015

Jasmijn wint voorleeswedstrijd!

Vrijdag was het zover...de klassenkampioenen moesten het tegen elkaar opnemen tijdens de voorlees... Lees verder>>

15 oktober 2015

Groep 4 aan de slag in kinderlab!

Samen onderzoeken en ontdekken is leuk! Lees verder>>

15 oktober 2015

Boekhandel Quist op bezoek!

Donderdag is boekhandel Quist bij ons op school geweest met allerlei leuke kinderboeken! Lees verder>>

8 oktober 2015

Feestelijke opening Kinderboekenweek!

Wat een leuke opening was het vandaag! Lees verder>>

7 oktober 2015

De Kinderboekenweek is begonnen!

Vandaag start de Kinderboekenweek in heel Nederland met het thema: Raar maar waar?! Lees verder>>

5 oktober 2015

Dag van de leraar!

Vandaag extra trots op al onze leerkrachten, stagiaires en vrijwilligers die zich iedere dag keih... Lees verder>>

10 juli 2015

Zo trots als een pauw!!

Supertrots zijn wij op het oordeel van de onderwijsinspectie! Lees verder>>

26 juni 2015

Geslaagde ouderbedankmiddag!

Onze ouders zijn gisteren even goed in het zonnetje gezet! Lees verder>>

25 juni 2015

Verrijkingsklas maakt waterklok!

De leerlingen van de Verrijkingsklas hebben een waterklok gemaakt! 🕒 Lees verder>>

18 juni 2015

Splash middag

Veel water, gelach en een hoop gespetter tijdens de Splash-middag op het plein. Lees verder>>

15 juni 2015

Jeugdmonumentendag

Groep 6 ging even terug naar de Middeleeuwen! Wat een leuke dag! Lees verder>>

11 juni 2015

Leerkrachtenverjaardag!

Wat zijn alle leerkrachten toch weer enorm in het zonnetje gezet op de leerkrachtenverjaardag! Lees verder>>

29 mei 2015

Aanloop wint Jazz-quiz!

Wow! Supertrots zijn we op twee leerlingen van groep 7 die vandaag de Jazzquiz hebben gewonnen in... Lees verder>>

26 mei 2015

Bekende Aanlopers in de Bergse Bode!

Wat leuk om die vrolijke gezichtjes van onze leerlingen in de Bergse Bode te zien! Lees verder>>

11 mei 2015

Nieuwe OGO-thema: Blik op de toekomst!

Het nieuwe OGO-thema is deze keer met luid tromgeroffel geopend. Lees verder>>

24 april 2015

Koningsspelen 2015

Dat was weer een gezellige dag vandaag! Lees verder>>

23 april 2015

Meer dan € 16.000,- opgehaald voor Unicef!

Vanochtend is het geld dat alle ABBO-scholen ingezameld hebben voor Unicef overhandigd: maar lief... Lees verder>>

10 april 2015

Nieuwsbrief maart - april

De nieuwsbrief van maart - april kunt u hier terug lezen! Lees verder>>

7 april 2015

Groep 6 naar windpark Volkerak!

Groep 6 heeft vandaag een bezoek gebracht aan windpark Volkerak, langs de Volkeraksluizen bij Wil... Lees verder>>

26 maart 2015

Open dag 27 maart!

Het is bijna zover! De Aanloop nodigt u uit voor de open dag a.s. vrijdag 27 maart! U komt toch o... Lees verder>>

25 maart 2015

Oefenen fietsparcours

Dankzij twee lieve ouders en de hulp van leerlingen van groep 8 kon het fietsparcours toch geoefe... Lees verder>>

24 februari 2015

Opening nieuw OGO-thema

Vandaag werd op het schoolplein het nieuwe OGO-thema "Energie voor 10!"geopend met ochtendgymnast... Lees verder>>

3 februari 2015

Muzikanten en verkeersregelaars gezocht!

We zijn nog op zoek naar muzikanten die tijdens onze optocht volgende week vrijdag (13 feb) een g... Lees verder>>

22 januari 2015

Nieuwsbrief januari

De nieuwsbrief van januari kunt u hier terug lezen! Lees verder>>

19 januari 2015

Groep 5 in de CKB krant!

Heeft u onze leerlingen al gezien in het CKB-krantje? Lees verder>>

17 januari 2015

Fleur naar voorleeswedstrijd van Bergen op Zoom!

Wat zijn we trots op Fleur: de voorleeskampioen van De Aanloop! Afgelopen zaterdag moest zij het ... Lees verder>>

24 december 2014

Laatste nieuwsbrief van 2014!

De laatste nieuwsbrief van 2014 kunt u hier lezen. Lees verder>>

5 december 2014

Sinterklaas op bezoek!

’ s Middags was het dan zover! Om 13.15 uur kwam Sinterklaas binnen met héél veel gezellige piete... Lees verder>>

27 november 2014

'Elk kind heeft recht op rommel!'

'Elk kind heeft recht op rommel!', aldus de rommelpieten die op onze school zijn geweest. Lees verder>>

26 november 2014

Fietsverlichtingsactie

Afgelopen woensdag was het tijd voor de jaarlijkse fietsverlichtingsactie op onze school. Lees verder>>

18 november 2014

Like ons op Facebook!

Basisschool De Aanloop heeft nu ook een eigen Facebook-pagina! Lees verder>>

13 november 2014

De wereldwinkel op bezoek!

Op donderdag 13 november zijn twee medewerkers van de Wereldwinkel in de onderbouw langs geweest. Lees verder>>

10 november 2014

Nieuwsbrief november

De nieuwsbrief van De Aanloop van november kunt u hier lezen! Lees verder>>

31 oktober 2014

Halloween op de Aanloop!

Brrrr...vandaag was het maar griezelig op onze school. Lees verder>>

30 oktober 2014

ABBO-brede actie voor UNICEF in het kader van 25 jaar rechten van het kind

Dit schooljaar voeren wij actie voor Unicef! Lees verder>>

20 oktober 2014

Fijne herfstvakantie!

Heerlijk een weekje vrij! Tot maandag 27 oktober! Lees verder>>

14 oktober 2014

Leerlingen groep 8 doen mee met Braintrigger energieproject!

Kelvin en Twan uit groep 8 doen dit jaar mee met Braintrigger, een gemeentelijk energieproject in... Lees verder>>

10 oktober 2014

Fleur wint voorleeswedstrijd!

Fleur van de Grift uit groep 8 is verkozen tot voorleeskampioen van de Aanloop! Lees verder>>

9 oktober 2014

Aanloop voor 2e keer kampioen!

Woensdag 8 oktober is de Aanloop voor de tweede keer kampioen van het schoolhandbaltoernooi gewor... Lees verder>>

7 oktober 2014

Voorleeswedstrijden zijn begonnen!

Tijdens de Kinderboekenweek wordt er in de groepen 3 t/m 8 een voorleeswedstrijd gehouden. Lees verder>>

7 oktober 2014

Nieuwsbrief oktober

De nieuwsbrief van oktober kunt u hier terug lezen! Lees verder>>

7 oktober 2014

Leonardogroep

Vorig schooljaar is Stichting ABBO gestart met een Leonardogroep voor hoogbegaafde kinderen op de... Lees verder>>

2 oktober 2014

Opening Kinderboekenweek

Vandaag was de opening van de Kinderboekenweek op de Aanloop! Lees verder>>

19 september 2014

Groep 6 naar het verkeersplein!

Op donderdag 18 september heeft groep 6 geleerd om goed om te gaan met verschillende verkeersrege... Lees verder>>

18 september 2014

1e les Verrijkingsklas

De eerste les van onze Verrijkingsklas is weer begonnen! Lees verder>>

8 september 2014

Nieuwsbrief september

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar kunt u hier lezen! Lees verder>>

3 september 2014

Groep 8 doet ALS Ice Bucket Challenge

Woensdag 3 september was het een natte boel op het schoolplein! Lees verder>>

1 september 2014

Lessenserie social media

Komend schooljaar gaan we op alle ABBO-scholen in de groepen 6 t/m 8 aan de slag met een lessense... Lees verder>>

24 augustus 2014

We gaan weer beginnen!

Wij hebben ontzettend veel zin in het nieuwe schooljaar, jullie ook?! Lees verder>>

25 juni 2014

Ouderbedankmiddag

Dinsdag 1 juli van 14.00 - 15.15 uur willen wij alle hulpouders bedanken! Lees verder>>

11 juni 2014

Op naar de vliegbasis in Woensdrecht!

Vandaag heeft groep 6 een bezoekje gebracht aan de vliegbasis in Woensdrecht. Lees verder>>

21 mei 2014

Verkeersexamen groep 7

Wat een spannende dag was het voor groep 7 vandaag! Lees verder>>

19 mei 2014

Dalana ontvangt een "lint voor een kind"

Dalana, uit groep 5, heeft op 26 april een lintje gekregen van burgemeester Petter. Lees verder>>

24 april 2014

Trots op onze voetballers!

Groep 5 t/m 8 hebben de afgelopen woensdagen goed hun best gedaan op de voetbalvelden. Lees verder>>

10 april 2014

Leonardoklas in BN De Stem!

Woensdag 9 april heeft er een leuk artikel over de Leonardoklas in de BN De Stem gestaan. Lees verder>>

9 april 2014

Ondersteuning ABBO-scholen door Samen in de regio

Sinds eind februari zijn de ABBO-scholen aangesloten bij Samen in de regio. Lees verder>>

9 april 2014

OPEN DAG 10 APRIL!

Op donderdag 10 april is het van 9.00 tot 12.00 uur open dag op alle ABBO-scholen! Lees verder>>

4 april 2014

Nieuwsbrief april

De nieuwsbrief van april is uit! Lees verder>>

2 april 2014

Grote Rekendag!

Vandaag is het de Grote Rekendag en staat de gehele dag in het teken van rekenen. Lees verder>>

26 maart 2014

Week van het Passend Onderwijs

De week is bedoeld om elkaar te inspireren. Om samen te bespreken wat passend onderwijs precies b... Lees verder>>

25 maart 2014

Open ochtend donderdag 10 april

Op donderdag 10 april is het van 9.00 tot 12.00 uur open dag op alle ABBO-scholen! Lees verder>>

24 maart 2014

Lezing Hoogbegaafdheid in sociaal-emotioneel perspectief

Woensdag 2 april organiseert Stichting ABBO i.s.m. basisschool De Rode Schouw een lezing door drs... Lees verder>>

27 februari 2014

Nieuwsbrief #7

De nieuwsbrief van februari is uit! Lees de nieuwsbrief hier. Lees verder>>

18 februari 2014

Tennis op De Aanloop

Daan van nassau, tennisleraar bij De Zoom, gaat vanaf 17 februari, 6 weken lang tennisles geven. Lees verder>>

13 februari 2014

Daar zit pas muziek in!

Wat een leuk OGO-thema! Bij de onderbouw zijn al een hoop kleurige werkjes te bewonderen! Lees verder>>

3 februari 2014

Gedichten Isa en Lieke (groep 8) gekozen als 'Leutig Ellefke'

Vrijdag 31 januari hebben Isa en Lieke een waar 'sertiefiekaat' uitgereikt gekregen! Lees verder>>

1 februari 2014

Nieuwsbrief januari

De nieuwsbrief van januari kunt u hier lezen. Lees verder>>

30 januari 2014

De Aanloop in filmpje Citymarketing Bergen op Zoom

Het filmpje van Bergen op Zoom voor de Citymarketing award 2014 kunt u hier terug zien. Lees verder>>

10 januari 2014

Groep 7 en 8 gefilmd voor Citymarketing Bergen op Zoom!

Bergen op Zoom is genomineerd voor de Nationale Citymarketing Award. Lees verder>>

20 december 2013

Fijne vakantie allemaal!

We wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en een spetterend 2014! Lees verder>>

20 december 2013

Gezellige afsluiting van 2013!

We kunnen terugkijken op een fantastisch kerstfeest op onze school. Lees verder>>

20 december 2013

Nieuwsbrief #5

De laatste nieuwsbrief van dit jaar is uit! Lees verder>>

5 december 2013

Spetterend Sinterklaasfeest!

Wat een feest was het vandaag op school! Sinterklaas en zijn feestelijke pieten kwamen op bezoek! Lees verder>>

3 december 2013

Aanlooppietjes op bezoek bij de peuters

Lees verder>>

28 november 2013

Uitreiking Monopolyspel door Sint!

Wat zijn we trots! Vandaag was de uitreiking van het Monopolyspel van Bergen op Zoom. Lees verder>>

28 november 2013

Rommelige Rommelpieten!

Oh oh oh, wat een rommel was het vanochtend in de klassen! Tsjonge jonge, wie zou dat nou gedaan ... Lees verder>>

25 november 2013

Groep 7 en 8 naar uitreiking Monopolyspel Bergen op Zoom!

Aanstaande donderdag gaan groep 7 en 8 naar de uitreiking van het Monopolyspel van Bergen op Zoom. Lees verder>>

22 november 2013

Metamorfose Aanloop in Dyade magazine

Het artikel over de spetterende metamorfose van onze school kunt u hier lezen. Lees verder>>

8 november 2013

Kees de Mooij en Seef op bezoek!

De Fietsverlichtingsactie was weer een daverend succes. Lees verder>>

4 november 2013

Nieuwsbrief november

De nieuwsbrief van november is uit! Lees de laatste nieuwsbrief hier. Lees verder>>

31 oktober 2013

Nieuwsbrief Verkeerswerkgroep

De eerste nieuwsbrief van de verkeerswerkgroep van dit schooljaar kunt u hier lezen. Lees verder>>

23 oktober 2013

Groep 7 en 8 zijn vandaag heel even vrachtwagenchauffeur!

Vandaag is het de Brabantse Actiedag voor NUL Verkeersdoden. Lees verder>>

22 oktober 2013

Pieter Pos(t) opent het nieuwe thema

Vanochtend vroeg opende Pieter Pos(t) het nieuwe thema. Lees verder>>

12 oktober 2013

Fijne herfstvakantie!

Tot dinsdag 22 oktober allemaal! Lees verder>>

11 oktober 2013

voorlezen en boekenverkoop Quist groot succes

Alle groepen luisterden aandachtig naar het voorleestalent van boekhandel Quist. Lees verder>>

10 oktober 2013

Team Aanloop in de krant!

Onze handbalkampioenen hebben deze week in de krant Groot Bergen op Zoom gestaan! Lees verder>>

4 oktober 2013

Team Aanloop wint schoolhandbaltoernooi!

Op naar de Brabantse Kampioen- schappen Schoolhandbal! Lees verder>>

3 oktober 2013

Nieuwsbrief 2 De Aanloop

De tweede nieuwsbrief van De Aanloop kunt u hier lezen! Lees verder>>

3 oktober 2013

Nieuwsbrief Malmberg

Onze school staat in de nieuwsbrief van Malmberg, uitgever van de nieuwe taalmethode Staal. Lees verder>>

1 oktober 2013

Opening boekenweek 2013: klaar voor de start

Vandaag werd het startsein gegeven voor de boekenweek. Lees verder>>

25 september 2013

Feestelijke heropening De Aanloop!

We kunnen met een grote glimlach terugkijken op ons pleinfeest van dinsdag 24 september. Lees verder>>

18 september 2013

Tussenstand Groene Voetstappen

Deze week is de week van de Groene Voetstappen van start gegaan. Lees verder>>

12 september 2013

Week van de Groene Voetstappen

Volgende week begint op school de week van de Groene Voetstappen! Lees verder>>

27 augustus 2013

Ingrid van Hof

Vanochtend bereikte ons het droevige bericht dat Ingrid van Hof, moeder van Raf en Mare, is overl... Lees verder>>

24 augustus 2013

Nieuwsbrief 1 De Aanloop

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar! Lees verder>>

11 augustus 2013

Klaar voor de start

Wij zijn klaar voor de start. Lees verder>>

11 augustus 2013

Effe checke...!

Direct bij aanvang van het schooljaar worden de leerlingen op school gecontroleerd op hoofdluis. ... Lees verder>>

11 augustus 2013

webpagina's van de groepen

Momenteel worden de webpagina's van de nieuwe groepen ingericht. Lees verder>>

5 juli 2013

Volg De Aanloop via Twitter!

Sinds kort heeft De Aanloop ook een twitter-account om de laatste nieuwtjes te tweeten. Lees verder>>

1 juli 2013

Fijne vakantie!!

Iedereen een fijne vakantie toegewenst en tot 12 augustus :) ! Lees verder>>

28 juni 2013

Bedankt juf Cora en Margreet!

Op de laatste schooldag van dit schooljaar hebben onze leerlingen juf Cora en Margreet flink in h... Lees verder>>

13 juni 2013

Als echte kabouters op het Kabouterpad!

Zo liepen vanochtend onze kleuters, samen met leerlingen van groep 7, door het Meilustbos. Lees verder>>

6 juni 2013

Sportdag helemaal geslaagd!

De sportdag op vrijdag 31 mei was een groot succes. Lees verder>>

5 juni 2013

Nieuwsbrief 10

Formatie Maandag 10 juni worden de ouders van alle ABBO-scholen geïnformeerd over de formatie vo... Lees verder>>

30 mei 2013

Team Aanloop slingert door het Klimbos!

Klimmen, tokkelen, aan touwen zwieren, in grote netten springen. Wat was het spannend! Lees verder>>

26 mei 2013

Dag van het Oscar van Hemelpark

De dag van het park, een initiatief van Wijkcommissie Meilust.(fotoverslag bij foto's) Lees verder>>

23 mei 2013

Sportdag wordt verplaatst!

Sportdag gaat morgen, vanwege het slechte weer dat voorspeld wordt, helaas niet door. Lees verder>>

19 mei 2013

Groep 8 opent Klimbos Brabantse Wal

De leerlingen van groep 8 hebben donderdag 16 mei Het Klimbos in Bergen op Zoom geopend. Lees verder>>

18 mei 2013

Flessenactie voor Roparunteam 52

Peter van der Graaf, vader van Ward uit groep 8, loopt dit jaar mee met de ROPARUN in team 52: Al... Lees verder>>

16 mei 2013

Verkeersexamen groep 7

Gisteren hebben alle leerlingen van groep 7 deelgenomen aan het praktisch verkeersexamen. Lees verder>>

16 mei 2013

26 mei 2013: Dag van het Park!

Op deze dag kun je meedoen met allerlei gezellige spelletjes in het park bij het Lambertijnenhof. Lees verder>>

26 april 2013

Nieuwsbrief 9 mei

Wie komt ons versterken? De medezeggenschapsraad (MR) van Bs De Aanloop is per ingang van volgen... Lees verder>>

16 april 2013

We zitten midden in de kampweken!

De eerste kampen zijn weer achter de rug. Tot nu toe kunnen we terugkijken op een fantastisch kam... Lees verder>>

5 april 2013

Nieuwsbrief 8 april 2013

Deelname ABBO-scholen aan actie 538 voor Warchild De actie voor War Child is, mede dankzij u, ... Lees verder>>

4 april 2013

ABBO scholen leren van bezoek Finland

Lees verder>>

22 maart 2013

SPONSERLOOP 22 MAART VOOR WARCHILD

Lees verder>>

21 maart 2013

Studiereis Finland 2013

Medewerkers van De Aanloop zijn weer veilig terug van een zeer inspirerende studiereis naar Finland. Lees verder>>

7 maart 2013

Nieuwsbrief 7, maart 2013

Een plek onder de zon!! Vorige week maandag zijn we gestart met ons nieuwe OGO-thema Een plek on... Lees verder>>

5 maart 2013

Peuter Plus Groep

ZO in De Moerkens en basisschool De Aanloop starten met een plusgroep voor peuters vanaf 3 jaar. ... Lees verder>>

26 februari 2013

FASE 2 van aanpak schoolplein tot nu toe

Lees verder>>

18 februari 2013

FASE 2 VAN AANPAK SCHOOLPLEIN VAN START

Vandaag wordt aanvang gemaakt met de aanpak van het schoolplein, fase 2 gaat van start. Lees verder>>

4 februari 2013

Nieuwsbrief 5, februari 2013

Bijgaand vindt u de nieuwsbrief van februari 2013. Lees verder>>

1 februari 2013

Pedagogisch klimaat op De Aanloop

Iedere 6 á 8 weken staat een aantal woorden, die te maken hebben met gedrag en gevoel, schoolbree... Lees verder>>

31 januari 2013

Dweilen met de kleintjes!

Vandaag hebben onze kleuters lekker gefeest in de gymzaal. Lees verder>>

24 januari 2013

modeshow van groep 5

Donderdagmiddag om 13.30 uur was er een spetterende modeshow in groep 5. Dit was de afsluiting va... Lees verder>>

24 januari 2013

Leut, brood en speule!

Het Vastenavendliedje, dat afgelopen zaterdag in de Stoelemat bekend is gemaakt, hangt nu ook bij... Lees verder>>

18 januari 2013

Fietsverlichtingsactie 18januari!

Met een vrolijk muziekje, sfeervolle verlichting en een warm kacheltje werden we vanmorgen opgewa... Lees verder>>

17 januari 2013

Fietsverlichtingsactie op de Aanloop

Vrijdagochtend 18 januari kunnen alle leerlingen van De Aanloop hun fietsverlichting op school la... Lees verder>>

22 december 2012

Open podium was één groot feest!

Wat was het gezellig op vrijdagochtend op de Aanloop. Lees verder>>

21 december 2012

Nieuwsbrief december / januari 2013

Lees verder>>

20 december 2012

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een spetterend 2013!

Lees verder>>

10 december 2012

Monopolyspel De Aanloop in Stadsmagazine dec. '12

Lees verder>>

4 december 2012

Modeshow voor Sint en pieten

Leerkrachten van De Aanloop hebben een modeshow gelopen voor Sint en zijn pieten. Lees verder>>

3 december 2012

Nieuwsbrief 4, december 2012

Imago onderzoek ABBO-scholen Een aantal ouders van onze school heeft donderdag 8 november, same... Lees verder>>

29 november 2012

De rommelpieten zijn langs geweest!

Vanochtend was het druk op het schoolplein. We hoorden een hoop gegiechel en geroezemoes. “Zit de... Lees verder>>

22 november 2012

Gepaste kleding voor iedere gelegenheid!

‘Iedereen viert feest’ is dit jaar het thema van de onder- en bovenbouw van onze school. En nu de... Lees verder>>

19 november 2012

Pedagogisch klimaat: woorden voor oktober, november, december 2012

In de maanden oktober t/m december staat het woord 'feestvieren' centraal. Lees verder>>

7 november 2012

Nieuwsbrief 3, november 2012

Imago onderzoek ABBO-scholen Een aantal ouders van onze school heeft onlangs een uitnodiging ont... Lees verder>>

4 oktober 2012

Even de burgemeestersketting om: 'So, is dat even cool!'

BERGEN OP ZOOM - Sinds het verlies van het vorige exemplaar, enkele jaren geleden, is burgemeeste... Lees verder>>

30 september 2012

Onderzoek naar mogelijkheden Leonardo onderwijs bij Stichting ABBO

De Leonardostichting onderzoekt de mogelijkheden voor onderwijs voor hoogbegaafden op ABBO-scholen. Lees verder>>

28 september 2012

NIEUWSBRIEF (2) OKTOBER

Informatieavond Opvoeden=loslaten+begrenzen?! Op diezelfde dinsdag 9 oktober is ’s avonds de i... Lees verder>>

12 september 2012

SCHOOLPLEIN

Lees verder>>

10 september 2012

Tristan wint publieksprijs

Tristan Huismans, uit groep 4, heeft onlangs de publieksprijs gewonnen met zijn foto, gemaakt van... Lees verder>>

24 augustus 2012

Pedagogisch klimaat; woorden voor augustus, september, oktober 2012

Na elke vakantie staat een woord centraal dat te maken heeft met gedrag en gevoel. Bij dit woord ... Lees verder>>

24 augustus 2012

Nieuwsbrief augustus en september

Lees verder>>

22 augustus 2012

Eerste activiteiten plein nu zichtbaar

Vorige week is er overleg geweest over de herinrichting van het plein. De eerste activiteiten v... Lees verder>>

15 augustus 2012

Luis in je haar? Kammen maar!

In de eerste weken na elke vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op haarluis. Lees verder>>

14 augustus 2012

Webpagina groepen

Onze webpagina met nieuws vanuit alle groepen wordt momenteel opnieuw ingedeeld. Lees verder>>

12 augustus 2012

Opening van Zo in de Moerkens

Maandag 13 augustus van 15.15-17.00u wordt Zo in de Moerkens geopend. Lees verder>>

10 augustus 2012

Leuk om jullie allemaal weer te zien!

We hebben er weer zin in en kijken uit naar jullie komst. Lees verder>>

10 augustus 2012

Plein nog niet veranderd

Het plein is nog hetzelfde als voor de vakantie. Lees verder>>

7 augustus 2012

Hoera, Eefke heeft een zoon!

Eefke en Bjorn zijn 20 juli de trotse ouders geworden van een prachtige zoon. Lees verder>>

28 juni 2012

Nieuwsbrief 12 juli

Dank aan alle ouders en opa’s en oma’s Beste ouders, opa’s en oma’s, Dank voor de fijne samenwe... Lees verder>>

28 juni 2012

NIEUWSBRIEF ZO " ZO IN DE MOERKENS"

Zo in de Moerkens Per het nieuwe schooljaar, zal Zo op de Aanloop met de peuteropvang en bui... Lees verder>>

11 juni 2012

Hoera Hoera Sanne van Meel geslaagd !!!!!

Sanne van Meel Stagiaire in groep 2-3, is geslaagd voor de opleiding van onderwijsassistent. Lees verder>>

8 juni 2012

Nieuwsbrief juni

Herinrichting plein Kinderopvangorganisatie Stichting ZO trekt in de zomervakantie in De Moerken... Lees verder>>

30 mei 2012

Schoolkamp

Alle groepen van De Aanloop gaan op schoolkamp. Lees verder>>

23 mei 2012

Geslaagd!

Ivanka van Loenhout, stagiaire in groep 5/6B, is geslaagd voor de opleiding Onderwijsassistent Ni... Lees verder>>

21 mei 2012

Presentatie lessenreeks Respect

Heeft u al een kijkje genomen bij de wissellijstjes in de hal? Lees verder>>

19 mei 2012

Dinsdag 22 mei schoolfotograaf

Dinsdag 22 mei komt de schoolfotograaf. Lees verder>>

20 april 2012

Pedagogisch klimaat; woorden voor mei en juni '12

In de maanden mei en juni '12 staan de volgende sociaal-emotionele begrippen schoolbreed centraal. Lees verder>>

20 april 2012

Nieuwsbrief 10, mei 2012

Bijgaand vindt u de nieuwsbrief voor de maand mei 2012. Lees verder>>

19 april 2012

Luizenprotocol herzien

In samenspraak met de ouderraad is het luizenprotocol herzien. Lees verder>>

12 april 2012

E-junioren hebben het goed gedaan

Woensdag 11-4 hebben de E-junioren deelgenomen aan het Paasvoetbaltoernooi op Rozenoord. Lees verder>>

10 april 2012

Ouders zijn meer dan welkom (Carla de Vos, vakblad Zone maart/april 2012)

In Zone, het vakblad voor ontwikkelingsgericht onderwijs, staat een artikel van Carla de Vos, lee... Lees verder>>

6 april 2012

Hazenloop en Paasmarkt zijn groot succes

De hazenloop en Paasmarkt zijn een doorslaand succes geworden. Er is veel geld opgehaald voor de... Lees verder>>

5 april 2012

Lekker gevoetbald

Woensdag 4 april hebben we deelgenomen aan het Paasvoetbaltoernooi op sportpark Rozenoord. Lees verder>>

29 maart 2012

Nieuwsbrief 9, april '12

Bijgaand vindt u de nieuwsbrief voor april. Lees verder>>

29 maart 2012

Woorden voor de maand april

Elke maand staat schoolbreed een woord centraal dat te maken heeft met gedrag en gevoel. Bij dit ... Lees verder>>

26 maart 2012

Paasactiviteiten

Vrijdagmiddag 6 april staan er Paasactiviteiten op het programma. Zie hiervoor de brief van de Pa... Lees verder>>

26 maart 2012

Doolhof tijdelijk gesloten

Waarom hangt er voor het doolhof een kaart met het teken: Verboden in te gaan? Lees verder>>

20 maart 2012

Pedagogisch klimaat op De Aanloop

De leerkrachten verzorgen lessen waarin de woorden die te maken hebben met gedrag en gevoel centr... Lees verder>>

28 februari 2012

Staking 6 maart

De onderwijsbonden hebben opgeroepen tot een landelijke staking op 6 maart. Ook wij, team van De... Lees verder>>

28 februari 2012

Nieuwsbrief 8

Burgemeester Polman komt donderdag op school. ZuidWest TV zal hier hoogstwaarschijnlijk een kort... Lees verder>>

26 februari 2012

Onthulling logo in de Bergse Bode

Woensdag 15 februari stonden we met een berichtje én een foto in de Bergse Bode. Dit had natuurli... Lees verder>>

25 februari 2012

Een zoon voor Eva. Hij heet Boaz

Lees verder>>

30 januari 2012

Bericht overlijden Josta Heijgen

Vanochtend bereikte ons het droevige bericht dat Josta Heijgen, moeder van Puck (groep 3 /4) en M... Lees verder>>

19 januari 2012

Nieuw logo

Donderdag 9 februari, om 14:30 uur, onthullen wij het nieuwe logo van de school. Lees verder>>

18 januari 2012

Henk Hiltjes bedankt alle leerlingen

Henk Hiltjes bedankt alle leerlingen, ouders en collega’s voor het fantastische afscheid en alle ... Lees verder>>

17 januari 2012

Eefke is zwanger van haar eerste kindje

Ze verwacht de baby eind juli. Lees verder>>

Vorige
Volgende

24 mei 2019

Bootcamp op kamp voor groep 8!

Niks uitslapen voor groep 8....tijd voor bootcamp!!
Wat een heerlijke en sportieve afsluiting van hun allerlaatste kamp :)

  

15 mei 2019

Groep 7 geslaagd voor praktijkexamen Verkeer!

Wat zijn we trots op de kids van groep 7! IEDEREEN geslaagd voor het praktijkexamen Verkeer. Heel fijn om te weten dat zij nu heel goed weten hoe zij veilig in het verkeer moeten handelen.

Dank ook aan alle hulpouders die zich vandaag hebben ingezet!

6 mei 2019

De kampweken gaan weer beginnen :) !

Yes! De meivakantie is voorbij, dus tijd voor alle groep om op kamp te gaan!
We hebben er zin in!

Zoals ieder jaar gaan we weer lekker het bos in. Hopelijk blijft het lekker weer, alhoewel dit voor de kinderen én leerkrachten niet veel uitmaakt. Het gaat namelijk hoe dan ook weer een gezellige kampmaand worden. Groep 5 bijt het spits af morgen. Have fun allemaal! Whoopwhoop!


18 april 2019

Aanloop voetbalkampioen 2019!!

Niet één maar TWEE teams van de Aanloop zijn voetbalkampioen geworden gisteren op het paasvoetbaltoernooi! Wat een kanjers!!

Jeetje wat was het spannend tot de laatste minuut en wat hebben alle kinderen goed hun best gedaan! Groep 3-4 had als eerste de beker in de wacht gesleept. Groep 5-6 moest daarna nog een spannende wedstrijd spelen, compleet met penalty's en het nodige billenknijpen en nagelbijten. Poeh, wat een strijd en nog gewonnen ook! We zijn echt ontzettend trots op jullie allemaal en willen iedereen bedanken die tot het eind van de strijd zo hard heeft aangemoedigd. Wat een leuke dag. Go Aanloop!!


1 april 2019

Enzo Knol bezoekt onze school :) !

Het was geen 1 april grap: vlogger Enzo Knol was écht bij ons op school! Hij kwam speciaal voor Jonathan uit groep 5, die zijn spreekbeurt deed over Enzo. Het bezoek van Enzo Knol was niet alleen voor Jonathan, maar voor alle kinderen van De Aanloop een complete verrassing. En wat was het leuk! 

Enzo vond alles reuze interessant en nam echt de tijd voor iedereen. Zelfs de andere groepen werden verrast met een bezoek en een coole handtekening. Ook voor foto’s nam hij de tijd. Enzo had zijn goede vriend Bas ook gezellig meegenomen. Wat een leuke en vrolijke gasten zijn dat! 

Speciale dank aan de lieve ouders van Jonathan die dit voor hem hebben geregeld. Wat een onvergetelijke ervaring! Knolpowerrrrr! 

Kijk snel de vlog van Enzo Knol terug:


28 februari 2019

Groep 7 in BN de Stem met brieven aan de Stichting Vastenavend

Basisschool De Aanloop staat momenteel volledig in het teken van de Vastenavend. Met gordijnen voor de ramen. En overal versiersels. Tijdens een geschiedenisles heeft onze leerkracht Judith Hopmans het over emancipatie. Dat vrouwen vroeger geen stemrecht hadden. Niet naar school mochten. Maar dat de tijden zijn veranderd.

Als later Vastenavend in de les centraal staat en Judith het over ‘de mannen van de Stichting’ heeft, vraagt één van de kinderen naar waar de vrouwen zijn. Verbazing alom wanneer de juf vertelt dat die niet deel uitmaken van de stichting. Op de vraag waarom niet, komt ze niet verder dan: dat is traditie. Dat antwoord gaat er bij de leerlingen uit groep 7 niet in. Met brieven aan de voorzitter als resultaat :)

Een antwoord van de stichting hebben de kinderen nog niet gekregen. En dat vinden ze jammer. ,,Het is twee weken geleden dat we de brieven hebben verstuurd”, zegt Karlijn. ,,Het mag dan misschien wel een traditie zijn, andere tradities zijn met de tijd ook veranderd.”

Inmiddels heeft de Stichting laten weten dat ze na alle hectiek rondom de Vastenavend zeker terugkomen op de vraag van groep 7. We zijn erg benieuwd naar hun reactie!

Lees hier het artikel in BN de Stem en bekijk ook zeker de video waar Karlijn en Manuel hun brief voorlezen en toelichten. Wat een presentatietalent! Go Aanloop!


17 februari 2019

TROTS op onze Lego League kanjers!

Wow wij zijn echt zo SÚPERRRTROTS! De toppers van groep 7 zijn op de 9e plaats (van de 50 teams!) geëindigd bij de Benelux finale van de Lego League!

En als klap op de vuurpijl hebben ze ook nog de sportiviteitsprijs in ontvangst mogen nemen van de Kinderjury. 

Helaas zijn we niet door naar de volgende ronde, maar wat een prestatie, wat een ervaring en vooral: wat een enthousiasme! En voor de eerste keer meedoen en dan ook nog zo hoog eindigen verdiend gewoon een heel DIK applaus!

We willen iedereen die ons team heeft getraind, ondersteund en aangemoedigd ontzettend bedanken voor alle uren inzet, het enthousiasme en de energie die jullie ons team hebben gegeven. Ook jullie verdienen allemaal een heel groot applaus!
 
 

15 februari 2019

Ons Lego League team op ZuidWest TV!

Afgelopen dinsdag mochten de kinderen van het Lego League team hun verhaal doen voor de camera van ZuidWest TV. Supergaaf natuurlijk!

Vandaag om 17.00 uur werd het nieuwsitem over ons Lego League avontuur uitgezonden op ZuidWest TV.

Degenen die het gemist hebben (of het gewoon graag nog een keer willen zien): kunnen hier de video terug kijken.

Zet ‘m op zaterdag! 
#goaanloop #legoleague #toppers

14 februari 2019

Op bezoek bij fietsenwinkel Kees de Mooij!

Wat een tof uitstapje weer voor onze kleuters! Gisteren waren ze welkom bij fietsenwinkel Kees de Mooij. Ze kregen een rondleiding door de winkel en de werkplaats en deden ook nog een fotospeurtocht, ze kwamen ogen te kort! Enorm leerzaam en leuk...vooral het uittesten van alle fietsbellen! Bedankt voor jullie gastvrijheid Kees de Mooij en alle ouders voor het rijden en begeleiden.

 
 
 

13 februari 2019

Speurtocht groep 3 en 4

Groep 3 & 4 liggen goed op koers! Gisteren en vandaag gingen zij op zoek in het centrum naar alle prachtige monumenten van Bergen op Zoom; onwijs leuk én leerzaam!

😀☀️ #speurneuzen #tiskoers #dankaandebegeleiders

 

 
  

12 februari 2019

Lego League team is er klaar voor!

Nog maar 4 nachtjes slapen en dan mogen onze toppers van groep 7 knallen in de Benelux Legoleague finale. Spannend!

Alle voorbereidingen zijn in volle gang...vandaag werden er zelfs opnames gemaakt door ZuidWest TV😀. Wat een superleuke ervaring voor onze leerlingen! Ook nieuwsgierig geworden? 

Kijk dan donderdag a.s. dan naar de uitzending om 17.00 uur! 


11 februari 2019

De leut is aan :) !

Ook op de Leut lòòp akke dee mie is de leut weer aan 🙌🏻🎊🎉!! Hulpouders bedankt 😙!

#tiskoers #vanaanloopnaarleutloopakkedeemie #vindewijleutig #vastenavend2019

 
 

9 februari 2019

Van Aanloop naar 'Leut lòòp akke dee mie'!

Tadaa! Hierbij ons logo in Vastenavend style :)

Binnenkort ook te bewonderen op een mooi spandoek aan de gevel van onze school. Agge mar leut et!9 februari 2019

Lego League team in de krant!

Whoop whoop! Nog een weekje en dan mag het Lego League team van de Aanloop knallen tijdens de First Lego League Benelux-finale in Eindhoven. De Bergse Bode schreef er een leuk stukje over :)

PS: benieuwd naar alle voorbereidingen? Volg ons team op Instagram @Aanloop2018.9 februari 2019

Aanloop-sterren in filmpje Stichting Vastenavend!

Wow! Wat zijn we even supertrots op onze Aanloop-sterren in het filmpje van Stichting Vastenavend. Met in de hoofdrol onze eigenste Dammes! Whoop whoop!8 februari 2019

Toffe technieklessen bij de kleuters!

Afgelopen week hebben de kleuters weer genoten van toffe  technieklessen! Er is veel ontdekt en geleerd over timmeren, magnetisme, zwaartekracht, bouwen, drijven en we hebben mooie resultaten gezien!

Dank aan alle ouders/opa's/oma's voor het begeleiden van de groepjes.🔨🔧✈💦👀

 
 
 

4 februari 2019

Dweilbandjes/muzikanten gezocht!

🎺🎺🎺 Dweilbandjes/muzikanten gezocht! Geef je snel op voor de altijd sfeervolle optocht van De Aanloop & De Borghoek. Het is op vrijdagmiddag 1 maart vanaf 13.30u. Opgeven kan via Facebook of kom gewoon gezellig langs!🙌🏻Hopelijk tot dan!🎷🥁🎺


4 februari 2019

Kleuters op koers door de wijk!

Aandacht voor de verkeersborden in groep 1/2B!🚦🛑 Ze koersten erop los in onze wijk. Daarna werd er lekker geknutseld, met als onderwerp: de verkeersborden! Superleuk!

 
 
 

1 februari 2019

Afstudeerder gezocht voor 2019-2020!

We zijn nog op zoek naar iemand voor een leerzame afstudeerstage bij ons op school!


24 januari 2019

Skate-clinic op De Aanloop

Vandaag kwamen de skaters van Skate-a-Way weer langs om onze kids een coole skate-clinic te geven. De clinic liep weer lekker op rolletjes :) én iedereen weet hoe zij/hij veilig kan skaten! Toppie!

  

23 januari 2019

Sneeuwballengevecht!

Die heerlijke verse witte sneeuw...tja daar moeten onze kinderen wel iets mee doen natuurlijk :) !

Woensdag is vandaag dus geen gehaktdag, maar sneeuwballengevechtdag!

 
 
23 januari 2019

Winnaars fotowedstrijd

Wie plaatst de meest originele en bijzondere rode tasjesfoto op Instagram?

Dit was de opdracht voor de fotowedstrijd van Stichting ABBO en Kinderopvang Mamaloe. De foto’s konden worden ingestuurd van 1 oktober 2018 t/m 6 januari 2019. De jury ging daarna op zoek naar de meest originele foto uit de vele foto’s die zijn ingestuurd.

Riva en Stas Verhagen van Snuf en Snuitje (locatie De Aanloop) hadden samen met hun papa en mama wel een hele originele foto ingestuurd. Zij zijn dan ook de gelukkige prijswinnaars van de fotowedstrijd.

De prijs die de familie Verhagen heeft gewonnen is een tweedaagse weekendtrip naar Efteling vakantiepark Loonsche Land met twee dagen onbeperkt toegang tot de Efteling.

Op vrijdag 18 januari was de prijsuitreiking bij Snuf en Snuitje. Daar werden Riva en Stas Verhagen in het zonnetje gezet en namen zij hun welverdiende prijs in ontvangst.

Mocht u nieuwsgierig zijn naar de foto’s van de prijsuitreiking en de andere ingezonden foto’s, neem dan via Instagram een kijkje op fotowedstrijd.abbo.mamaloe .

21 januari 2019

Dansen op Blue Monday

Blue monday? Wij hebben nergens last van hoor💙 😁. Alle kleuters hebben vandaag ontzettend genoten van een leuke dansworkshop van Boogie Down! En of onze kleuters moves en lekkere soepele heupjes hadden. Whoopwhoop, go Aanloop! En bedankt juf Ivana van BoogieDown :)

 
 

7 januari 2019

Gelukkig nieuwjaar!

De eerste schooldag van 2019 starten we feestelijk door samen te proosten op het nieuwe jaar! Dat was gezellig en wat is het fijn om jullie snoetjes allemaal weer te zien :). We gaan er een topjaar van maken met elkaar. Go Aanloop!


 

6 november 2018

Groep 4 komt in ACTIE tegen de 'plastic soep'!

Groep 4 komt in ACTIE tegen: de ‘plastic soep’!!

Na een leerzame quiz over afval, zijn de kinderen de wijk ingetrokken met vuilniszakken om al het “plastic” afval op te ruimen. Natuurlijk kwamen ze ook andere rotzooi tegen en ook dat werd vakkundig opgeruimd!

Goed bezig groep 4!
26 oktober 2018

Opening OGO-thema 2: Actie!

Wat een 'ACTIE' vanochtend op het plein!

Ons tweede OGO-thema hebben we met elkaar officieel geopend. Er was volop interACTIE met de kinderen en veel gezelligheid! 

#cameralooptACTIE  
#kettingREACTIE 
#ikvoerACTIE
#AANLOOPinACTIE
#ACTIEreactie

   
   

11 oktober 2018

Coole rugtasjes!

Vandaag hebben alle kinderen een rood rugtasje van Stichting ABBO en Mamaloe Kinderopvang meegekregen. In de tas zit o.a. een folder met meer informatie over ABBO, Mamaloe en deze samenwerking. U kunt de folder thuis eens doornemen en mocht u nog mensen kennen met jonge kinderen, voelt u zich dan vrij om de folder aan deze mensen mee te geven :) .

Verder is er ook nog een leuke fotowedstrijd aan verbonden: wie de meest originele en bijzondere 'rode tasjesfoto' plaatst op het bijbehorende Instagram-account, wint namelijk een tweedaagse weekendtrip naar de Efteling voor 6 personen! Meer informatie hierover vindt u in het tasje. Vergeet dus niet die leuke foto te uploaden!


6 september 2018

Peuterplus is weer begonnen!

Jipieee, de peuterplus is weer begonnen! De peuters van Kinderopvang Mamaloe komen om de week op donderdagochtend meespelen en werken bij de kleuters.
Wat een gezelligheid! Kom erbij!
30 augustus 2018

Eerste thema: Kom erbij!

Yes! De klassen zijn al volop aan de slag met het eerste OGO-thema 'Kom erbij!'

In de eerste schoolweken wordt er veel aandacht besteed aan groepsvormende activiteiten. Zo leren bijvoorbeeld de kleuters op een grappige manier in een cirkel elkaars namen kennen, worden er coole vriendschapsarmbandjes gemaakt, complimentjes op elkaars rug geplakt en worden er een heleboel teambuildingsspelletjes gespeeld op het plein en in de speelzaal. Verder wordt er samen geknutseld en boekjes gelezen die met het thema te maken hebben.

De peuters van Mamaloe komen om de week op donderdagochtend er ook gezellig bij om lekker met onze kleuters te spelen! 
23 augustus 2018

Spectaculaire Mad Science show!Vanochtend hadden we hoog bezoek van professor Plofhaar :) !

En wat liet de professor allerlei interessante wetenschappelijke onderbouwde proefjes zien aan de kinderen van groep 3 t/m 8.

We hoorden een hoop wetenschappelijke 'herrie' uit de aula komen en een hoop enthousiaste kinderen. Want was het leuk! 

Wordt uw kind ook enthousiast van coole proefjes, experimenten, wetenschap en techniek? Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 wordt (bij voldoende aanmeldingen) op de woensdagmiddag een naschoolse science cursus aangeboden. Superleuk!

Meer informatie of gelijk inschrijven ➡️ inschrijven.mad-science.nl

20 augustus 2018

Daar zijn we weer!

Joepie! School is weer begonnen. Wij hebben er weer zin in! Jullie ook?!

We starten dit schooljaar met het volgende  OGO-thema:
Vriendschap; kom erbij!

Met dit eerste thema spelen we gelijk in op het thema van de Kinderboekenweek.

We willen iedereen heel veel succes en plezier toewensen in dit nieuwe schooljaar. We gaan er weer iets moois van maken met z'n allen :) 

14 mei 2018

We zijn op kamp :) !!

Jihoee! De kampweken zijn begonnen!
En wat hebben we er weer ontzettend veel zin in! 

De kampweken zijn als volgt ingedeeld:
 • Maandag 14 en dinsdag 15 mei: groep 7
 • Woensdag 16 en donderdag 17 mei: groep 4
 • Vrijdag 18 mei: groep 1/2 A en B
 • Dinsdag 22 mei en woensdag 23 mei: groep 3
 • Donderdag 24 en vrijdag 25 mei: groep 5
 • Maandag 28 en dinsdag 29 mei: groep 6
 • Woensdag 30 t/m vrijdag 1 juni: groep 8
We gaan er weer een leuke tijd van maken.
Alle kids en hulpouders: heel veel plezier!

19 april 2018

WAAR is dat feestje? HIER is dat feestje!

Die handen, die handen, die handen in de lucht! Wat een SUPER schoolfeest!

Vandaag hebben we allemaal flink onze heupen los gegooid tijdens het schoolfeest in de speelzaal. Mede dankzij Bonnie Kraijenoord en alle mensen die hebben gestemd hebben we dit leuke schoolfeest van Blijwin Disco via Facebook gewonnen! Het was helemaal TOP!

Check ook onze Facebook-pagina en Klasbord voor leuke foto's en video's.
12 april 2018

De Aanloop voetbalkampioen!

Meis en Fenna uit groep 7 hebben een leuk berichtje geschreven over het paasvoetbaltoernooi:

De ‘F-jes’ uit groep 3 en 4 van basisschool De Aanloop hebben woensdag 11 april àlle wedstrijden gewonnen op het paasvoetbaltoernooi te sportpark Rozenoord. Mede door de sfeer en de goede organisatie is het toernooi een groot succes geworden.

Sem, uit groep 3, vertelt dat hij het erg leuk vond om mee te doen. In de finale had hij zelfs een mooi doelpunt gemaakt! Ook vond hij het grappig om tegen zijn oude school te voetballen. Olivier en Karan, uit groep 4, vonden het ook fantastisch gaan en waren blij met de posities die ze hadden. Alle spelers zijn blij met de super mooie beker die ze hebben gewonnen!

Namens De Aanloop willen we nogmaals de goede organisatie en de trainers bedanken voor het spetterende toernooi!


28 februari 2018

Nieuw OGO-thema

Een frisse start van de dag en gelijk het nieuwe OGO-thema geopend:
☀️🍐 Gezond weer op! 

8 november 2017

Fietsverlichtingscontrole!

Tring tring! 🚲 

Vanmorgen was de jaarlijkse fietsverlichtingscontrole💡door Kees de Mooij fiets en fitness op school. Onwijs bedankt dat jullie er waren. 

We kunnen weer veilig op pad!

8 september 2017

Sabic Volunteers zetten zich in voor de Aanloop!

Vandaag op de Sabic Volunteers Dag zijn ruim 12 Sabic Volunteers aan de slag gegaan op de Aanloop! Een prachtig initiatief van Sabic waar wij als school natuurlijk erg blij mee zijn.

Zo wordt de oude zandbak verwijderd en vervangen door een spiksplinternieuwe én grotere zandbak, zodat veel meer kleuters er plezier van kunnen hebben. Een fantastisch project, waar de Aanloop ontzettend blij mee is.

Sabic Volunteers dag 
De Sabic Volunteers zetten zich graag in voor het goede doel. In maart konden verschillende projecten aangedragen worden voor de Sabic Volunteers dag. Na een eerste beoordeling van de projecten kregen medewerkers de kans om te stemmen op hun favoriete project. Het project van o.a. de Aanloop is uitgekozen en werd op de Sabic Volunteers dag aangepakt. 

Een prachtig initiatief van Sabic, die grote betrokkenheid bij de omgeving laat zien! Kijk voor meer informatie ook op www.sabic-bergenopzoom.nl8 september 2017

Techniekshow Mad Science op de Aanloop!

WoW! Professor Jo H2O van Mad Science gaf vanmorgen wel een heel te gekke demonstratie in wetenschap & techniek!! Gruwelijk spannend en super boeiend!! 💦🔥De enthousiaste professor deed allerlei proefjes die met wetenschap en techniek te maken hadden en vroeg regelmatig de leerlingen om te assisteren. Superinteressant natuurlijk en een ervaring om niet te vergeten!


4 september 2017

Opening eerste OGO-thema

Tovenaars, heksen, en griezels stonden vanochtend op het schoolplein de kinderen op te wachten met iets heel spannends... :)

🎃👻💀Ieeeee!! Vanochtend een griezelige opening van ons thema 'Het is gruwelijk spannend!' op het schoolplein. De leerkrachten waren omgetoverd tot griezels, heksen en tovenaars en hadden iets heel spannends vast...een voel/kijk/luisterdoos! Een spannende en zintuigelijke ervaring 😱. 

De dozen staan nog in de aula. U mag ook een kijkje komen nemen....als u het aandurft 😱😬🎃

28 augustus 2017

Het is gruwelijk spannend!

We beginnen dit jaar met OGO-thema "Het is gruwelijk spannend!". Met het eerste thema spelen we ook alvast in op het thema van de Kinderboekenweek.

Op maandag 4 september zal de opening plaatsvinden op school.Tot eind oktober zal er in de klassen op verschillende manierenaandacht besteed worden aan dit thema. We zijn erg benieuwd wat voor gruwelijk spannende en creatieve dingen hier weer uit gaan komen! 


26 augustus 2017

Nieuwsbrief #1 augustus 2017

Joepie! De eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar is uit!

In de eerste nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

- OGO-thema 1
- Veilig naar school
- Schooltijden en -regels
- Mobiele telefoons
- Aanwezigheid directie, intern begeleider
- Schoolgids en kalender
- Informatieavond dinsdag 5 september
- Berichtje van Jeannine
- Even voorstellen: Meta Rutjens en Ellen van Gasteren
- Gezocht: ouders voor de Ouderraad

U ontvangt onze nieuwsbrief per mail. Mocht u de nieuwsbrief niet ontvangen hebben, neemt u dan contact op met de administratie via administratie@aanloopboz.nl .

13 juli 2017

Bedankt voor het feestelijke 40e schooljaar!

Dansend en zingend de zomervakantie in! Iedereen bedankt voor dit bijzonder feestelijke 40e schooljaar!!

Geniet allemaal van jullie heerlijke vakantie!
En dan zien we jullie weer helemaal fris en fruitig terug op school op maandag 28 augustus :) ! Whoop hoop!
7 juli 2017

Feestelijk Cabaret van groep 8

Wat hebben we weer kunnen genieten van alle talenten van onze groep 8 leerlingen in hun eigen Cabaret!

Het podium was omgetoverd tot de studio van RTL Late Eight waar presentatoren Umberta en Umberto in hun show alle talenten van de kids aankondigden. Er werd gezongen, gedanst, muziek gemaakt en vooral veel gelachen. Vandaag mochten ze maar liefst 3 keer optreden! In de ochtend voor de school, 's middags voor de opa's en oma's en 's avonds voor de ouders, broertjes en zusjes. Wat een feest! Groep 8 heeft genoten en het publiek nog veel meer! Jullie waren fantastisch! Geniet nog van de laatste daagjes op school groep 8!

5 juli 2017

Slotconcert ABBO CKB in de Maagd!

Wow! Wat een concert hebben de ABBO-scholen kids van groep 5 en 6 gegeven vandaag. Te gek!

Onder leiding van dirigent Peter van Aart hebben de kinderen van groep 5 en 6 van alle ABBO-scholen samen met hun muziekdocenten een prachtig concert gegeven in de Maagd. 

Ieder kind heeft een eigen instrument uitgekozen en onder leiding van de vakdocenten van het CKB werd er flink geoefend. Gedurende het schooljaar is er wekelijks gerepeteerd om een superslotconcert weg te zetten voor alle ouders en andere familieleden en dat is ze goed gelukt!30 juni 2017

Hulpouders: bedankt!!

Wat hebben we toch een hoop fantastische toppers van hulpouders op onze school! En om ze allemaal te bedanken zijn ze afgelopen vrijdag verwend met een heerlijke high tea op school! Wat was het gezellig!


30 juni 2017

Hulpouders: bedankt!!

Wat hebben we toch een hoop fantastische toppers van hulpouders op onze school! En om ze allemaal te bedanken zijn ze afgelopen vrijdag verwend met een heerlijke high tea op school! Wat was het gezellig!


10 juni 2017

Ruim 200 reünisten vieren feest met De Aanloop!

Een prachtige zonnige dag, waar veel is gelachen en is bijgekletst onder het genot van een lekker drankje en lekkere hapjes. Wat een geslaagde reünie was het vandaag!

Omdat de Aanloop dit schooljaar 40 jaar bestaat wilde het team van de Aanloop dit feestje graag vieren met iedereen die zich ook verbonden voelt met de school. Van oud-leerling, naar oud-leerkracht, vrijwilligers, ouders, conciërges noem maar op! En wat was de opkomst groot. Samen met ruim 200 reünisten is het 40-jarig bestaan van de school goed gevierd. 

Ook de Bergse Bode was aanwezig en schreef een leuk artikel over de reünie van de Aanloop.

Dank aan restaurant Wereldz voor de heerlijke hapjes uit hun foodtruck, bloemist Igor voor de gezellige decoratie, ijssalon Crusio voor de lekkere ijsjes, slijterij de Schaapskooi en de MCD voor alle drank en iedereen die heeft meegeholpen om van de reünie een topfeestje te maken! 

De foto's van de dag volgen z.s.m. !


17 mei 2017

Aanloop is officieel beoordeeld als "Goede school"!

Gisteren heeft op De Aanloop een kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek is afgenomen volgens het aangescherpte inspectiekader dat per augustus 2017 ingaat. Dit onderzoek is aanzienlijk uitgebreider dan het onderzoek in juli 2015.

Met heel veel trots mogen wij u mededelen dat de Aanloop volgens de normen van dit nieuwe inspectiekader officieel beoordeeld is als "Goede School"! 

Een prachtige bevestiging en waardering!  

Namens alle teamleden:
Bedankt jongens, meisjes, ouders, voor al jullie enthousiasme en vertrouwen!!!

31 maart 2017

Aanloop reünie zaterdag 10 juni

Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Whoop whoop: de Aanloop bestaat dit jaar 40 jaar! En dat moet natuurlijk gevierd worden!

Het team van De Aanloop nodigt daarom iedereen, die zich verbonden voelt met de school, uit om het 40-jarig jubileum samen met ons te vieren onder het genot van een hapje, drankje en een muziekje!

Wanneer: zaterdag 10 juni
Waar: basisschool De Aanloop
Tijd: 15.00 - 18.00 uur

Meld je aan door een mail te sturen naar: reunie@aanloopboz.nl en vermeld daarin de volgende informatie:
- Naam
- Adres
- Woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Het jaar wanneer je de school verlaten hebt

Voor de organisatie van de reünie vragen we een kleine bijdrage van € 10,-. Het rekeningnummer van school vindt u in de bevestigingsmail na uw aanmelding.

We gaan er met z'n allen een gezellig feestje van maken.Graag zien we jullie dan! Whoop whoop!


30 maart 2017

Nieuwsbrief februari - maart

De nieuwsbrief van februari - maart is vandaag verstuurd!


In de nieuwsbrief wordt o.a. aandacht besteed aan:
- OGO-thema "Dat is een knap kunstje"
- Schoolkamp
- Reünie De Aanloop
- Paastoernooien
- Bericht van de Verkeerscommissie
- Verkeersexamen groep 7
- Week van de Groene Voetstappen
- Nieuwe verkeersouders
- Fiets Seef Kar
- Tennissen Bij Daan
- Berichtje van Jeannine
- Mails school

Veel leesplezier!

10 maart 2017

Open Ochtend 23 maart!

Op donderdag 23 maart is het van 9.00 tot 12.00 uur Open Ochtend bij ons op school!

Tijdens de Open Ochtend kunt u gezellig in alle klassen een kijkje nemen en natuurlijk de sfeer proeven op onze school! In de klassen wordt het normale programma gedraaid, zodat u kunt zien, horen en voelen hoe wij op school werken en hoe onze kinderen zich ontwikkelen. U kunt vrij rond kijken, of u laten begeleiden, om te ervaren hoe ons onderwijs vorm krijgt.

Natuurlijk staan ook de koffie en thee klaar!

Het staat u vrij om met uw kind(eren) te komen of deze uitnodiging door te geven aan andere geïnteresseerde ouders met jonge kinderen. 

Voor vragen of een rondleiding op een ander tijdstip kunt u contact opnemen via mail:aanloop@aanloopboz.nl of telefonisch via 0164 - 210191.

Graag zien we u dan!

Hartelijke groet,
Het team van De Aanloop

7 maart 2017

Extra plaats in groep 3 en 4!

De Aanloop breidt uit en daarom hebben wij extra plaats voor kinderen in groep 3 en in groep 4!

Ook in onze kleutergroepen is er altijd plaats. Heeft u interesse in een andere groep? Ook dan bent u van harte welkom voor een oriënterend gesprek!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilse Elshof, directeur basisschool De Aanloop via: 0164-210191 of per mail via aanloop@aanloopboz.nl

U bent natuurlijk ook van harte welkom op onze Open Ochtend op donderdag 23 maart van 9.00 tot 12.00 uur. 

Hopelijk tot gauw!


23 februari 2017

Aanloop reünie zaterdag 10 juni!

Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!
Whoop whoop: de Aanloop bestaat dit jaar 40 jaar! 
En dat moet natuurlijk gevierd worden!

Het team van De Aanloop nodigt daarom iedereen, die zich verbonden voelt met de school, uit om het 40-jarig jubileum samen met ons te vieren onder het genot van een hapje, drankje en een muziekje!

Wanneer: zaterdag 10 juni
Waar: basisschool De Aanloop
Tijd: 15.00 - 18.00 uur

Meld je aan door een mail te sturen naar: reunie@aanloopboz.nl en vermeld daarin de volgende informatie:
- Naam
- Adres
- Woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Het jaar wanneer je de school verlaten hebt

Voor de organisatie van de reünie vragen we een kleine bijdrage van € 10,-. Het rekeningnummer van school vindt u in de bevestigingsmail na uw aanmelding.

We gaan er met z'n allen een gezellig feestje van maken.
Graag zien we jullie dan! Whoop whoop!


21 februari 2017

Groep 6, 7 en 8 met Buddy in de Zapp Kids Top 20!

Patty Brard, Roy Donders, Buddy Vedder en Roy Kemps van de Snollebollekes brachten vandaag een bezoek aan Bergen op Zoom voor de opnames  van de Kids Top 20. En onze leerlingen van groep 6, 7 en 8 waren erbij! Wat een feest!

Het kinderprogramma presenteert wekelijks een hitlijst die kinderen van 6 tot 12 jaar zelf samenstellen door te stemmen. Vanwege het feestgedruis in het zuiden van het land, werden grote namen ingevlogen om er een speciale carnavalseditie van te maken. De groepen 6, 7 en 8 van basisschool De Aanloop mochten erbij zijn. Want de kinderen van de Aanloop zijn altijd in voor een feestje! 

De opnames voor het televisieprogramma werden gemaakt in de gymzaal van de Montessorischool. Dat de kinderen van basisschool De Aanloop bij de opnames aanwezig mochten zijn, is niet helemaal toevallig. Bergenaar Merijn Oerlemans (bekend van de Bergse Operette Vereniging) zou in eerste instantie stage gaan lopen op de basisschool, totdat hij een stageplek aangeboden kreeg bij de Kids Top 20. “We hebben hem natuurlijk veel succes gewenst”, vertelt docent Thijmen Rutjens. “Maar, we hebben wel gevraagd of hij kon regelen dat de opnames van de Kids Top 20 een keer naar Bergen op Zoom zouden komen.” Om dat te regelen moest wel een filmpje ingezonden worden. Die taak nam Miguel uit groep 7 voor zijn rekening. Samen met een paar andere leerlingen, vroeg hij de Kids Top 20 naar Bergen op Zoom te komen. Zo gezegd, zo gedaan en daarom mochten de bijna tachtig leerlingen zich een hele ochtend uitleven tijdens die opnames.

Artiesten
De presentatie van het programma is in handen van de 22-jarige Buddy Vedder en hij moest als ‘noorderling’ behoorlijk wennen aan het carnavalsfeest. “Ik snap er niets van”, verklapte hij voor de opnames aan Rob Kemps, een van de Snollebollekes. “Kom op jongens en meisjes. Allemaal ruggen recht en zet je mooiste glimlach op, want we gaan de opening opnemen”, wordt er van de zijkant geroepen. De kinderen zijn al vanaf 08.45 uur in de weer. Eerst werden ze op school ‘ontvoerd’ naar de Kids Top 20 studio en vanaf 10.00 uur zijn ze in de gymzaal aan het feesten, joelen, zingen en dansen. “Als ik met mijn handen omhoog ga, dan doen jullie met mij mee”, roept de productieleider. Samen met Roy Kemps zingen de kinderen mee bij de nieuwe hit van de Snollebollekes: Hoempapa. “En betekent dat nummer nog iets?”, probeert Vedder nog. “Tijdens carnaval hoeft het niets te betekenen”, aldus Kemps. Ook Patty Brard en Roy Donders zingen samen met de kinderen een nummer: ‘Wat zijn ze lekker’. Beiden houden enorm van carnaval. “Ik ben vroeger zelfs jeugdprins geweest”, vertelt Roy Donders. “En ik houd gewoon van verkleden”, vult Patty Brard hem aan. Na twee pogingen staan de nummers er op en wordt de rest van het programma opgenomen.

Jubileum
Basisschool de Aanloop bestaat dit schooljaar 40 jaar en dat jubileum vieren ze groots. Het feestjaar werd in oktober al afgetrapt met een feestelijke opening waarbij iedereen over de rode loper, gehuld in galakleding, zijn opwachting maakte. “Zo’n activiteit als de Kids Top 20 hoort daar ook zeker bij”, aldus Rutjens. De Kids Top 20 carnavalseditie wordt zaterdagochtend om 08.10 uur uitgezonden op NPO, maar de aflevering is eventueel ook terug te kijken via kidstop20.nl

Wat een superervaring voor de leerlingen van groep 6 t/m 8 én de leerkrachten! Het was één groot feest! Kijk op onze Facebookpagina voor de filmpjes, foto's en links.

15 februari 2017

Dweilbandjes / muzikanten gezochtVoor onze optocht volgende week vrijdag zijn we nog op zoek naar leutige dweilbandjes of muzikanten die gezellig mee willen spelen. Stìkleuk!! Na afloop staat er natuurlijk in de teamkamer een heerlijk drankje klaar! Delen = lief

10 februari 2017

Van het één komt het ander!

Toettoet 🚌! Vandaag is de grondstoffenbus van Saver NV bij ons langs geweest! Tijdens de les 'Van het één komt het ander' hebben de kinderen van alles geleerd over afval en waarom het scheiden van afval zo belangrijk is. Volgende week donderdag komt de bus nog een keer langs. Erg interessant! 


9 februari 2017

Op bezoek bij het ZuidWestHoek College

Groep 8 mocht vandaag een kijkje nemen op het ZuidWestHoek College. Het was een leuke en leerzame ochtend. Bedankt dat we langs mochten komen!9 februari 2017

Het nieuwe zijhek is geopend!

Joepie!! Onze directeur heeft samen met groep 5 het nieuwe (zij)hek officieel geopend! 🔑👍🏻🎉 De leerlingen kunnen nu veilig via het schoolplein naar het speelveld lopen. Super!
6 februari 2017

Bezoek aan bouwclubs Bergen op Zoom

Onze leerlingen hebben alvast een sneak peek gehad bij bouwclub Driekus en Halwana. Stik leutig! Bedankt Stichting Vastenavend dat we op bezoek mochten komen 🎉👍🏻!
31 januari 2017

Natuurkundeles op 't Rijks

De eerste natuurkundeles van groep 8 op 't Rijks. Superleuk én leerzaam! Bedankt Gerry Matthijssen en 't Rijks dat we op bezoek mochten komen!


24 januari 2017

Yogales van Sofie Kunstt!

Groep 5 is dankzij de yogales van Sofie Kunstt weer helemaal zen en vol energie! Sofie zal ook nog in de andere klassen yogales geven. Super relaxed :) Dank je wel Sofie!

 

 

24 januari 2017

Winterwandeling met de kleuters

De groepen 1/2 hebben een gezellige winterwandeling gemaakt in het bos. Onder leiding van een echte gids kregen ze uitleg over dieren in de winter! Wat was het leuk! 


5 december 2016

Dank u Sinterklaasje!

We mogen terugkijken op een erg gezellig Sinterklaasfeest!
Maandagmiddag kwam de Sint met een heleboel pieten er weer een gezellig feestje van maken bij ons op school! Na lekker met z'n allen gedanst en gezongen te hebben, gingen de Sint en alle pieten de klassen langs. Wat een feest! 
De dag begon ook al feestelijk. Zo was er in de onderbouw in de ochtend een Pietencircuit georganiseerd met allemaal leuke sint- en pietspellen. De bovenbouwers waren druk met prachtige surprises en gedichten. Kortom: een erg gezellige dag! Dank u Sinterklaasje! 

PS: kijk voor meer foto's op onze fotopagina of op Facebook!

1 december 2016

Sinterklaasviering 5 december

Maandag 5 december vieren wij het sinterklaasfeest op school, en wat hebben we er weer zin in!

De onderbouw heeft dan een gezellige pietenochtend. Hulpouders zijn nog van harte welkom! De bovenbouwers gaan het sinterklaasdobbelspel spelen met vast weer hele mooie surprises! 

Let op: alle kinderen moeten om 13:00 uur weer terug op school zijn! 
De kinderen verzamelen dan in hun eigen klas en lopen met de leerkracht naar de aula. In de aula verwelkomen we met de hele school Sinterklaas en zijn Pieten. Sinterklaas neemt in de middag de tijd om een bezoekje te brengen aan de klassen. We hebben er al zin in en hebben via via gehoord dat de Sint ook uitkijkt naar zijn bezoek aan onze school!

Aangezien pakjesavond dit jaar op maandagavond valt, mogen alle kinderen dinsdag 6 december uitslapen. Dit betekent dat we een inloop hebben van 8.30 - 9.30 uur. Leerkrachten zullen het eerste uurtje gebruiken om rustig aan met een inloop op te starten. Om 9.30 uur starten we allemaal met de les, dus dan moet iedereen aanwezig zijn.

25 november 2016

Nieuwsbrief november

De nieuwsbrief van november is uit!

In de nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
-Sinterklaas 
-OGO-thema "Wij zijn samen" 
-NIO groep 8 
- Groep 6 naar première Eind goed, Landgoed
-Luizenprotocol (zie ook extra bijlage) 
-Bericht van Jeannine 
-Groep 7 Techno Clinic 
-Fietsverlichtingscontrole 
-Bericht van de MR-Kleuters op pad
-Poppen voor huishoek kleuters 
-Leerorkest 
-Leesouders 
-BSO, TSO en kinderdagopvang
-Nieuws van Koekeloere (zie extra bijlage)

Veel leesplezier!

21 oktober 2016

Feestweek Aanloop 40 jaar!

1976-2016: Basisschool De Aanloop bestaat 40 jaar!
 
Basisschool De Aanloop in Bergen op Zoom bestaat dit schooljaar 40 jaar! De school is enorm trots op dit bijzondere feit en heeft dit jubileum niet zomaar voorbij laten gaan.Het team van De Aanloop had in de week van 17 t/m 20 oktober diverse activiteiten op touw gezet om dit jubileum groots te vieren met alle betrokkenen van de school.

Hele week feest op De Aanloop!
Het 40-jarige jubileum viert de school natuurlijk graag met alle leerlingen. Daarom had de school de week van 17 t/m 20 oktober uitgeroepen tot Feestweek! Op maandag 17 oktober werd de feestweek officieel geopend door de Markies van Bergen op Zoom met zijn lakeien. Samen met alle leerlingen, leerkrachten en ouders werd er feestelijk gezongen op het schoolplein. Ook wethouder Yvonne Kammeijer was van de partij. Zij bracht namens de gemeente de felicitaties over. Nadat het schoollied was gezongen, werd er confetti afgeschoten en kon het feest echt beginnen! In hun mooiste feestoutfit liepen de leerlingen en leerkrachten over de rode loper en kregen zij een glaasje champagne om te proosten. Vervolgens werden in de klassen de taarten aangesneden die de leerlingen zelf hadden gebakken. In de middag was het tijd voor oud-Hollandse spelletjes.De opa’s en oma’s hielpen bij het koekhappen, spijkerpoepen, ezeltje prik, zaklopen en nog veel meer spelletjes. Wat een gezellige middag!
   
Dinsdag 18 oktober was het springkussenfestival op het schoolplein. Op het enorme springkussen van Mitch Bootcamp mochten alle klassen over en er doorheen stormen. Wat een feest!

Op woensdag 19 oktober stond voor de groepen 3 t/m 8 een echte vossenjacht op het programma. De leerkrachten waren goed vermomd dus de kinderen moesten goed zoeken. Alle vossen waren gelukkig gevonden en ondanks het natte weer was het een geslaagde dag.

De feestweek werd met een klapper afgesloten: de bovenbouw ging op schoolreis naar de Beekse Bergen en de onderbouw naar Monkey Town. Dat was natuurlijk een groot feest. Als kleine aapjes klimmen en klauteren in Monkey Town en aapjes kijken
in de Beekse Bergen!

Vrijdag was het studiedag en konden de leerlingen dus een dagje eerder aan de herfstvakantie beginnen. 

Het team van De Aanloop kijkt terug op een memorabele en fantastische feestweek en wil alle kinderen, ouders, opa’s en oma’s bedanken voor hun enthousiasme en inzet. Ook willen we de Lionsclub Bergen op Zoom, Mitch Bootcamp, de MCD en Franken Fruit zeer bedanken.

 

Kijk zeker ook op de Facebook-pagina van De Aanloop voor nog meer foto’s en filmpjes van de feestweek!


Reünie 
In de afgelopen veertig jaar hebben natuurlijk veel aanlopers de basisschool in de wijk Meilust verlaten. Wat is er nu leuker dan dit feest ook met hen te vieren! De Aanloop organiseert daarom op zaterdag 10 juni 2017 een reünie. De reünie is voor oud-leerlingen, (oud-)leerkrachten, (oud-) vrijwilligers en iedereen die zich verbonden voelt met De Aanloop en het leuk vindt elkaar weer eens te zien en te spreken. Ze verklappen nog niet veel details over dit feest,maar de datum is bekend en mag op de kalender: zaterdag 10 juni 2017!

5 oktober 2016

Voor altijd jong!

Opa’s en oma’s staan dit jaar centraal tijdens deKinderboekenweek (5 t/m 16 oktober) onder het motto: voor altijd jong! Ookons nieuwe OGO-thema Graven naar vroeger sluit hier goed bij aan en openden we dan ook officieel met de start van de Kinderenboekenweek op dinsdag 4 oktober jl.
De kinderen zongen tijdens deze opening het lied Voor altijd jong! van Kinderen voor Kinderen en kwamen verkleed als opa en oma naar school. Net als de leerkrachten!

Tijdens de Kinderboekenweek organiseren we op donderdag 13 oktober een boekenverkoop samen met Boekhandel Quist. Het winkeltje is van 12.00 tot 12.30 uur en van 15.15 tot 15.45 uur geopend voor ouders en kinderen. De kinderen gaan hier zelf ook onder schooltijd met hun eigen groep naar toe.

Groep 3 tot en met 8 houden in hun klas ook een voorleeswedstrijd tijdens de Kinderboekenweek. Alleen voor de groepen 7 en 8 geldt dat zij echt mee kunnen doen aan de nationale voorleeswedstrijd. Nadat op woensdag 12 oktober elke klas een winnaar heeft uitgeroepen, vindt de finale tussen groep 7 en 8 op vrijdag 14 oktober plaats in de aula. Hier wordt de schoolkampioen gekozen dooreen heuse jury. Wie dat zijn; dat houden we nog even geheim…. De schoolkampioen wordt aangemeld voor de Voorleeswedstrijd in Bergen op Zoom, die omstreeks januari-februari 2016 plaatsvindt.

30 september 2016

1976-2016: De Aanloop bestaat 40 jaar!

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en het is meteen een extra bijzonder schooljaar! De Aanloop bestaat namelijk 40 jaar!! We zijn enorm trots op dit feit en willen dit jubileum niet zomaar aan ons voorbij laten gaan.

Whoop whoop jubileumPARTY!

Ons 40-jarig jubileum vieren we natuurlijk heel graag met al onze leerlingen.Daarom hebben we de week van 17 t/m 20 oktober uitgeroepen als Feestweek! Niet één dag feest, maar vier dagen de tijd voor onze Whoop whoop jubileum PARTY! Om een tipje van de sluier op te lichten, hebben we het feestprogramma eerder deze week naar alle ouders/verzorgers toegestuurd. Er staan diverse toffe activiteiten op het programma. Van taart eten tot een springkussenfestival en van Oud Hollandse spelletjes tot een schoolreis! Let’s party!

REÜNIE: 10 JUNI 2017

In de afgelopen veertig jaar hebben natuurlijk veel aanlopers onze school verlaten. Wat is er nu leuker dan ons feest ook met hen te vieren! We organiseren daarom op zaterdag 10 juni 2017 een reünie! De reünie is voor oud-leerlingen, (oud-)leerkrachten, (oud-)vrijwilligers en iedereen die zich verbonden voelt met De Aanloop en het leuk vindt elkaar weer eens te zien en te spreken onder het genot van een leuk feestje! We verklappen nog niet te veel details, maar de datum is bekend en mag op de kalender: zaterdag 10 juni 2017!

1 september 2016

We starten het nieuwe schooljaar met het thema 'Graven naar vroeger'!

Heb jij tijdens de zomervakantie lekker met je schep in het zand gespeeld en de grootste kuil gegraven op het strand? Ook in het nieuwe schooljaar graven we nog even verder tijdens het nieuwe OGO-thema 'Graven naar vroeger'! Tot aan de herfstvakantie gaan we samen met de kinderen met veel enthousiasme aan de slag met dit thema. We hebben er zin in!

1 juni 2016

Aan de slag met "Hoe overleef ik....?"

Groep drie is binnen het OGO-thema bezig met "Hoe overleef ik een wereldreis? De moeder van Brian gaf een super leuke les over het werk op een reisbureau en de kinderen maakten hun eigen piramide van klei tijdens de ´reis´ door Egypte.

Groep acht werd geboeid door een wel heel leerzame gastles en dappere verhalen verteld door een veteraan.


25 mei 2016

Fanatieke sportdag!

We hebben de sportdag 'overleefd´ en hoe!! Het was super op sportpark Meilust. Zelfs de regen weerhield de kinderen niet van hun fanatieke deelname aan de activiteiten! Nogmaals bedankt aan alle hulpouders en ook zonder de samenwerking met de Fittfabriek, Mitch Bootcamp, Bij Daan, Korfbalvereniging De Scheldevogels, en Wizards of BoZ was het niet gelukt. Bedankt!


11 mei 2016

Groep 7 geslaagd voor verkeersexamen!


Joepie! Groep 7 is geslaagd voor het praktijk verkeersexamen! Het was een pittig examen, maar gelukkig heeft iedereen het gehaald. Onze wijkagent en verkeersouder hebben de diploma's vandaag uitgereikt aan de leerlingen. Van harte gefeliciteerd allemaal!!
9 mei 2016

Survivallen tijdens opening nieuwe OGO-thema

De opening van ons nieuwe OGO-thema 'Hoe overleef ik....?!' stond in het teken van survivallen!

Opdrukken? Klimmen? Springen? Tijgeren? No problemo hoor voor onze leerlingen! Er stond een heel survivalcircuit uitgestald op het schoolplein om eens even flink wat spierballen te kweken bij onze leerlingen. Goed gedaan allemaal!


21 april 2016

Afsluiting OGO in groep 5

Superafsluiting van het OGO-thema "Groeien en Bloeien" door groep 5 en 6 op school! De leerlingen van groep 5 hadden hun eigen tuin ontworpen en mochten hun maquettes tentoonstellen. Groep 6 heeft van alles verteld en gepresenteerd wat zij de afgelopen periode hadden geleerd over Groeien en Bloeien. Opa's, oma's, papa's, mama's, buurvrouwen en - mannen...iedereen mocht even een kijkje nemen in de klassen. Een geslaagde middag!15 april 2016

Groep 7 bezoekt de Kraaijenberg!

Activiteit van vandaag van groep 7: met z'n allen naar de Kraaijenberg! Topdag! 


14 april 2016

Groep 4 bezoekt kinderboerderij Ons Marieke

Groep 4 is maandag naar de kinderboerderij ons Marieke in Huijbergen geweest!

Jan, de begeleider, vertelde hen van alles over konijnen, kippen, geiten, vogels en andere dieren. Ze mochten enkele dieren aaien, vasthouden, eten geven en heerlijk spelen in de zon. Wat een supermiddag!


13 april 2016

Geslaagde fietsvaardigheidstraining!

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen veilig en zelfverzekerd op de fiets kunnen deelnemen aan het verkeer. Daarom organiseren we regelmatig verkeersactiviteiten op school. Vandaag hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 onder leiding van onze verkeersouder Jacques hun fietsvaardigheid getraind! Slalom, in een rechte lijn fietsen, snel remmen, met een hand fietsen, etc. Het ging super! Jacques: bedankt voor de goede begeleiding deze ochtend🏻!‪

11 april 2016

Bezoek veteraan in verrijkingsklas

De verrijkingsklas is bezig met een project over discriminatie. Vandaag kregen zij een gastles van een veteraan. Super interessant!


7 april 2016

Groep 7 geslaagd voor theorie verkeersexamen!

Joepie! Iedereen geslaagd van groep 7! Goed gedaan hoor allemaal, gefeliciteerd!


7 april 2016

Klassenlunch groep 8

Groep 8 bleef vandaag op school om te lunchen in de klas. Gezellig én ook nog eens gezond!

Dit alles in het kader van het project: Ik eet het beter.
Daarmee ontdekken en ervaren kinderen op de basisschool wat gezonde producten doen voor hun lijf. Zo worden ze zich bewust van wat ze dagelijks eten en drinken en leren op een speelse manier om te kiezen voor gezond. Bij het hele lesprogramma ligt de nadruk op samen doen en samen beleven. Gezond eten wordt vanzelf leuk en lekker! Smakelijk :)


6 april 2016

Groep 8 naar Franken Fruit!

In het kader van het OGO-thema Groeien en Bloeien ging groep 8 vandaag naar fruit- en groenteteler Franken Fruit. Daar kregen zij een superleuke rondleiding en hebben ze van alles geleerd over het telen van groenten en fruit. Erg interessant! Goed bezig groep 8!


1 april 2016

Vandaag Open Ochtend!

Vandaag van 9.00 tot 12.00 Open Ochtend! Kom gezellig even langs bij langs bij ons op school!


1 april 2016

1 april! Kikker in je ...!

Wow! Dat druppeltje "Groei elixer" van de verpleegkundige heeft vannacht goed z'n werk gedaan. Alle kinderen van de Aanloop zijn gegroeid!! Of toch niet...?

Wat voor dag is het ook alweer vandaag?? Juist: 1 april,n je ... 😊😂😂 !! ‪#‎hahaha‬

31 maart 2016

Bezoek van een tuinarchitect in groep 5!

Vandaag heeft Laurien van wUrck architectuur in groep 5 een hele leuke gastles gegeven over tuinarchitectuur. Dat was even leuk! Bedankt Laurien! 👍🏻


30 maart 2016

Samen repeteren in de Maagd!

Misschien heeft u ze vanochtend wel gehoord....de groepen 5 van de ABBO-scholen hadden vandaag een gezamenlijke orkestrepetitie in de Maagd! Gigantisch en wat een geluid!!


30 maart 2016

Trots op onze voetballers!

Vandaag moesten onze leerlingen van groep 5 en 6 aan de slag op het voetbalveld en wat hebben ze het goed gedaan! Uiteindelijk hebben ze gelijk gespeeld tegen de finalisten en een wedstrijd gewonnen! Trots op deze toppers :)💪🏻


👍

25 maart 2016

Politieagent bezoekt groep 7 :)

Groep 7 kreeg vandaag een politieagent op bezoek! Gelukkig is er niemand gearresteerd ;) hij kwam gewoon een heel interessant vertellen over zijn spannende beroep. Supercool! Bedankt!

  
  

24 maart 2016

Groep 5 ontwerpt eigen tuin!

Wow!! Groep 5 heeft een eigen tuin ontworpen! Om te beseffen hoe groot het nu eigenlijk is geworden, hebben ze samen alles gemeten en uitgetekend op het speelplein. Volgende week komt er ook een architect langs om hen alles te vertellen over ontwerpen. Superleuk!

 

23 maart 2016

Voetbaltoernooi 2016

Vandaag mocht het voetbalteam groep 7/8 van de Aanloop in actie komen op het veld! En ze hebben zich niet laten kennen: 3e in de poule! Goed gedaan allemaal!


22 maart 2016

Groep 5 naar voorstelling Marinierskapel!

Vandaag ging groep 5 naar de Maagd om te genieten van de voorstelling van de Marinierskapel van de Koninklijke Marine! Wat was het indrukwekkend! Een erg leuke voorstelling :)
.

18 maart 2016

Schaakdiploma's in the pocket!

Joepie! We hebben weer twee schaakdiploma's uit mogen delen!

De leerlingen van de verrijkingsklas doen het erg goed tijdens de schaaklessen. Gefeliciteerd met jullie diploma!
  


17 maart 2016

Kippen en kuikens in groep 4!

Wat een leuke gastles heeft groep 4 gekregen!
Kees Duine had kippen en kuikens meegenomen naar school en heeft de kinderen van groep 4 daar van alles over verteld. 
De kinderen mochten zelfs even knuffelen met de kuikens. Superlief!

Het ei dat de kip die ochtend had gelegd, werd in de klas gelijk gebakken en opgegeten. Jammie! 
Een erg leuke les meneer Kees, bedankt!


16 maart 2016

Lijnbaltoernooi

De meiden van groep 8 deden vandaag mee met het Paaslijnbaltoernooi in sporthal de Kannebuis in Halsteren.
En wat hebben ze het goed gedaan! Helaas niet gewonnen, maar wel een erg gezellige middag gehad!

11 maart 2016

Schaakdiploma's in the pocket!

Als klap op de vuurpijl hebben we vandaag ook nog even vier schaakdiploma's uitgedeeld! Het feest kan niet op :) Gefeliciteerd allemaal!


11 maart 2016

Aanloop doet mee met NL Doet

Vandaag deed onze school mee met de actie NL Doet!
NL Doet is een grootse vrijwilligersactie om mensen te stimuleren een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.

Deze dag hebben we hele lieve vrijwilligers op bezoek gehad die allerlei klusjes op onze school hebben gedaan: opruim- en sorteerwerkzaamheden, inventariseren van verschillende materialen en diverse kledingherstelwerkzaamheden, zoals het repareren van verkleedkleding, het naaien van leuke tuinschortjes en het maken van lusjes aan hand- en theedoeken.

Nogmaals superbedankt voor jullie inzet!!8 maart 2016

Rode Kruis op bezoek!

Vandaag stond een workshop van het Rode Kruis op het programma! De samenwerking is tot stand gekomen op de vrijwilligersmarkt van Samen in de Regio.

De kinderen kregen uitleg hoe er EHBO gegeven kan worden als iemand gewond is. Het bikersteam en ambulance kwamen ook nog in actie! Na deze toch wat spannende workshop, kregen de groepen 7 en 8 nog een les eerste hulp verlenen. Rode Kruis: super bedankt!!

4 maart 2016

Team Ambulance op bezoek!

Ambulances…ze spreken vaak erg tot de verbeelding bij kinderen. Toch is er nog veel te vertellen over de wereld achter de ambulances en 112. Want hoe werkt dat nou precies met het nationale noodnummer 1-1-2 en de ambulance? Team Ambulance kwam daar op vrijdag 4 maart de kinderen van groep 4 en 5 van basisschool De Aanloop van alles over vertellen!

Team Ambulance is een project van De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord speciaal voor basisschoolleerlingen. Dit project geeft kinderen meer informatie over 1-1-2 en de ambulance. Een enthousiast promoteam van Team Ambulance, bestaande uit een ambulanceverpleegkundige en een ambulancechauffeur, heeft in de groepen 4 en 5 een interessante gastles gegeven. Aan de hand van speciaal lesmateriaal kregen de kinderen antwoord op vragen als: Wanneer bel je 112 en wanneer niet? Welke vragen moet je beantwoorden als je 112 belt en waarom? Waarom rijdt een ambulance soms hard met zwaailicht en sirene en soms niet? En wie werken er eigenlijk op de meldkamer en op de ambulance? Aan de hand van het lesboek werden zij meegenomen in de wereld van de ambulancezorg.

Na de les in de klas werd het tijd om naar buiten te gaan. Want daar stond de speciale demonstratie-ambulance al klaar! De leerlingen mochten natuurlijk ook de ambulance van binnen bekijken. Het was een erg interessante en indrukwekkende les voor onze leerlingen!


 


22 februari 2016

Opening OGO-thema "Groeien en bloeien!"

Vandaag werd het nieuwe OGO-thema "Groeien en bloeien" geopend op school. Kinderen (en leerkrachten) mochten zich verkleden als iets of iemand wat met het nieuwe thema te maken had. En dat was goed gelukt! Helaas zat het weer niet mee en ging het steeds harder regenen, dus hebben we de opening verplaatst naar binnen. Daar zorgden de leerkrachten voor een gezellige ontvangst van de leerlingen. De leerkrachten én leerlingen bruisen van de ideeën om met dit thema aan de slag te gaan, dus heel veel succes en plezier de komende weken met het nieuwe thema!

PS: heeft u de nieuwe "Freek van de week" al gezien op onze Facebook-pagina :) ??


16 februari 2016

Leerlingen treden op voor koningspaar!

Dinsdag 16 februari hadden we hoog bezoek in Bergen op Zoom. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren op visite!

Na een bezoek aan de Grote Markt en hotel de Draak, liepen zij verder naar het Markiezenhof. Daar zat het leerorkest van ABBO al klaar om het koningspaar een warm welkom te geven! Samen met de docenten van het CKB hebben ze een mooi deuntje gespeeld voor het koningspaar en wat deden ze het goed! We zijn dan ook supertrots op de leerlingen die hebben meegedaan! 

Na afloop kwamen de leerlingen vol energie en enthousiasme terug op school. Ze vonden het fantastisch om mee te maken, het koningspaar van zoo dichtbij te zien én voor hen te spelen. Wat een te gekke ervaring was dit voor ze!


15 februari 2016

Sjors Sportief!

In januari ontvingen we op school het boekje 'Sjors Sportief'. Daarin stonden allerlei leuke sportactiviteiten vermeld. Kyte heeft al een te gekke kennismaking gehad met de waterpolovereniging. Hij vond het superleuk. Wellicht staat er voor uw kinderen er ook iets leuks bij. Kijk snel op www.sjorssportief.nl


13 januari 2016

Muzikanten gezocht!

🎺📢 Muzikanten gezocht!! 📢🎺
Ook dit jaar zouden we het stikleutig vinden als onze optocht wordt versterkt met veel muzikanten!

Dus bespeel je een instrument en heb je zin en tijd op vrijdagmiddag 5 februari? Stuur dan een berichtje naar thijmen.rutjens@aanloopboz.nl !


13 januari 2016

Verkeersregelaars gezocht!

Ook nog gezocht: verkeersregelaars voor onze optocht!

Een verkeerscertificaat is hiervoor verplicht en eenvoudig te behalen. Wilt u onze optocht veilig laten verlopen? Geef u dan snel op bij de leerkracht van uw kind! 5 januari 2016

Groep 5 oefent voor het eerst voor het CKB leerorkest!

Groep 5 oefent voor het eerst voor het CKB leerorkest!
Erg spannend, maar wat ging het al goed!


4 januari 2016

Back to school :)

Iedereen de beste wensen voor 2016! Op een mooi, gezellig, gezond en leerzaam jaar 🎉

Zijn jullie er weer klaar voor? Wij hebben er zin in! Tot zo!!

18 december 2015

Nieuwsbrief december 2015

De laatste nieuwsbrief van 2015 kunt u hier lezen!
Veel leesplezier en een hele fijne kerstvakantie toegewenst!


4 december 2015

Super geslaagd Sinterklaasfeest!

Wat een super geslaagd Sinterklaasfeest was het bij ons op school 🎉🎉!! Een lieve Sint met heel veel gezellige pieten, prachtige surprises, gedichtjes en cadeaus, er is gedanst, muziek gemaakt en natuurlijk heel veel gezongen! Wij zijn nog aan het nagenieten :)) het was echt top!


4 december 2015

Pietenochtend groep 4

Een en al pietengezelligheid in groep 4 deze ochtend!

3 december 2015

Naar het klimbos!

Yes, groep 5 ging vandaag lekker klimmen en klauteren.Ontzettend leuk om te doen, en ook nog eens in een bos! Eerst natuurlijk goed de instructies volgen en proberen, daarna het echt werk. Superstoer van groep 5!


3 december 2015

Groep 3 speelt schaduwspel

En dat zag er erg mooi uit!

1 december 2015

Pietengym groep 5

Als echte pieten moesten de leerlingen klimmen, springen, klauteren in het donker! Dat was spannend!


24 november 2015

Groep 6 naar de Maagd!

Groep 6 is maandag naar de Maagd geweest.
Ze gingen naar de schoolvoorstelling "Paniekman". Een voorstelling dat een ode is aan alle vaders. Het was een leuke voorstelling en ook nog eens erg gezellig!23 november 2015

Ohneee..wie zijn er bij ons langsgeweest??

Ohhjee! Komen we vandaag op school aan, schrokken we ons een hoedje! Wat een rommel overal!! Wie zouden dat toch gedaan hebben?? Nou, daar kwamen de leerkrachten en kinderen snel achter hoor. De rommelpieten natuurlijk!!
Kijk op onze fotopagina voor meer foto's!

20 november 2015

Geslaagde fietscontrole!

Vanochtend was het een geslaagde fietscontrole op school i.s.m. Kees de Mooij fiets en fitness 🔦👍! Er werd van alles aan de fietsen gecontroleerd: het stuur, de bel, de remmen, de ketting, de banden, de spaken, het zadel, de reflectoren en natuurlijk de verlichting. Gelukkig waren de fietsen goedgekeurd!

Onze leerlingen worden dus gezien in het verkeer en gaan veilig op weg! Daar zijn wij heel blij mee :) #schoolopseef
20 november 2015

Aardrijkskunde docent op bezoek in groep 5!

Groep 5 had vandaag een echte aardrijkskunde docent op bezoek om hen alles te vertellen over licht en donker! Dat was leuk!
19 november 2015

Vingerhaken in groep 6

Concentratie in groep 6...tijd om te vingerhaken ✌ !!


16 november 2015

Verrijkingsklas doet aan 'tegeltranslatie'

De Verrijkingsklas maakte vandaag, d.m.v. tegeltranslatie, friesranden!

  

16 november 2015

1 minuut stilte voor Parijs

In heel Nederland is het vandaag om 12.00 uur een minuut stil om de slachtoffers van de aanslagen in Parijs te herdenken.

Ook bij ons op school wordt hier aandacht aan besteed. De deuren zijn tegen deze tijd gesloten. Na de minuut stilte worden deze weer voor u open gemaakt.We vragen uw begrip hiervoor.

12 november 2015

Groep 7 doet een toneelstuk in de speelzaal!

Groep 7 doet een toneelstuk in de speelzaal!

Extra opdracht van de bakkaarten van Meander (aardrijkskunde). Deze kaarten leggen de relaties tussen aardrijkskunde, natuur, techniek en geschiedenis en bieden andere opdrachten en werkvormen aan zodat ook kinderen met een andere leerstijl tot hun recht komen!


10 november 2015

Eerste lessen CKB leerorkest gestart!

Joepie! De eerste lessen van het CKB leerorkest zijn weer begonnen! Genieten geblazen :) Groep 6 heeft er zin in!

3 november 2015

OPEN OCHTEND // vrijdag 6 november

Op vrijdag 6 november organiseren alle ABBO-scholen van 9.00 – 12.00 uur een open ochtend op de school. Op onze school wordt speciaal voor alle nieuwe kinderen en ouders een leuke herfstspeurtocht door de school georganiseerd! Op deze manier kunnen de nieuwe kinderen en hun ouders in al onze klassen een kijkje nemen en de sfeer proeven op onze school. 

Dus bent u ouder met jonge kinderen en heeft u nog geen schoolkeuze gemaakt? Kom dan zeker naar onze Open Ochtend op vrijdag 6 november van 9.00 - 12.00 uur. Graag tot dan!

2 november 2015

Opening OGO-thema: Donker - Licht

Vanochtend was de opening van ons nieuwe OGO-thema op het schoolplein. Leerkrachten in hun pyjama en ochtendjas op de tribune met hun ogen dicht ...zij dachten dat het nog donker was! Nee het was al licht en gelukkig hebben de leerlingen iedereen wakker kunnen maken!

Zijn jullie klaar om met het nieuwe thema aan de slag te gaan?! Let's go 💪🎉!


23 oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015

De nieuwsbrief van oktober is uit en kunt u hier lezen! 

Fijne herfstvakantie!


22 oktober 2015

Happy Halloween!

21 oktober 2015

Verkeersles voor groep 7 en 8

Vandaag stond er een grote vrachtwagen van Veilig op Weg bij ons voor de deur. Groep 7 en 8 kregen namelijk les over hoe zij veilig om moeten gaan met grote voertuigen in het verkeer. Wat is een dode hoek en wat ziet een chauffeur nu eigenlijk (maar ook: wat niet!?)? De leerlingen mochten het na de les zelf ervaren! Door achter het stuur te zitten, konden ze zelf bekijken wat een chauffeur precies ziet op de weg. Met deze extra lessen willen we ervoor zorgen dat onze leerlingen veilig aan het verkeer deelnemen. Het was een erg interessante en leerzame les voor onze leerlingen!
20 oktober 2015

Groep 5 maakt kennis met CKB leerorkest!

Vandaag kwamen de CKB docenten van het leerorkest bij ons op bezoek! Ze hadden allerlei instrumenten meegenomen, waar de leerlingen van groep 5 in groepjes mee konden oefenen. Uiteindelijk moeten ze 1 instrument uitkiezen, waarmee zij verder zullen gaan oefenen voor het CKB leerorkest. Wat een enthousiasme bij onze leerlingen en de CKB-leerkrachten! We hebben er zin in!

    

16 oktober 2015

384 boeken ingezameld voor het Kinderzwerfboek-station!

Grootse afsluiting van de Kinderboekenweek op De Aanloop!
Vrijdagochtend 16 oktober hebben we de Kinderboekenweek feestelijk afgesloten. Tijdens de Kinderboekenweek heeft de school boeken ingezameld voor het Kinderzwerfboek-station dat diezelfde dag geopend werd bij de Stay Okay in Bergen op Zoom. En al die boeken moesten nog geteld worden! Samen met alle kinderen en leerkrachten werd er door de school en op het schoolplein een reuze-boekenslang gemaakt en werden alle ingezamelde boeken doorgegeven en geteld. Met vrolijke muziek op de achtergrond en wat danspasjes tussendoor werd het één groot feest! De allerkleinste lezers mochten de boeken uiteindelijk overhandigen aan de ‘zwerver’, die speciaal op school was gekomen om de boeken op te halen. De leerlingen van De Aanloop hebben maar liefst 384 kinderboeken ingezameld voor het Kinderzwerfboek-station. Een prestatie om trots op te zijn!

Kinderzwerfboeken zijn boeken met een zwerfsticker die zwerven van kind naar kind. Zwerfboeken worden doorgegeven, achtergelaten op scholen, in wachtkamers, winkels, treinen, Kinderzwerfboek-stations, enzovoorts. Kinderzwerfboek stimuleert lezen. Lezen is namelijk leuk, avontuurlijk én leerzaam. De Aanloop wilde ook graag een steentje bijdragen. Want hoe meer kinderen lezen, hoe beter ze hun talenten kunnen ontwikkelen! Vrijdagmiddag heeft groep 4 de kinderboeken overhandigd tijdens de officiële opening van het Kinderzwerfboek-station in de Stay Okay Bergen op Zoom. De Aanloop is trots op de bijdrage die zij hebben kunnen leveren! 


16 oktober 2015

Jasmijn wint voorleeswedstrijd!

Vrijdag was het zover...de klassenkampioenen moesten het tegen elkaar opnemen in de voorleeswedstrijd van onze school!
En wat deden de klassenkampioenen het goed. Alle kinderen waren stil en zaten geboeid te luisteren naar de verhalen. De geheime jury vond het lastig, maar heeft uiteindelijk DE winnaar uitgeroepen van de voorleeswedstrijd. En dat is geworden.......tatataaaaa: JASMIJN!
Van harte gefeliciteerd!
15 oktober 2015

Groep 4 aan de slag in kinderlab!

RAAR MAAR WAAR:
Groep 4 samen met de papa en mama-professoren aan de slag met proefjes in het kinderlab! Erg leuk én leerzaam!


15 oktober 2015

Boekhandel Quist op bezoek!

In het kader van de Kinderboekenweek is donderdag 15 oktober boekhandel Quist bij ons op school langs geweest met allerlei leuke kinderboeken. Allereerst werden er mooie en ook spannende verhalen voorgelezen aan de verschillende groepen. De leerlingen konden daarna alvast even de kinderboeken bekijken die Quist had meegenomen. In de middagpauze en na schooltijd was er gelegenheid om kinderboeken te kopen. Een geslaagde dag!


8 oktober 2015

Feestelijke opening Kinderboekenweek!

Wat een geslaagde opening van de Kinderboekenweek was het vandaag!

Leerkrachten die als echte professoren allerlei gekke weetjes wisten te vertellen aan de kinderen en natuurlijk samen zingen en dansen! Onze eigen danstopper Suze wist iedereen wel aan het swingen te krijgen. En wat deed ze dat goed! 
En onder het kopje foto's kunt u de foto's terugkijken :)

7 oktober 2015

De Kinderboekenweek is begonnen!

Vandaag start de Kinderboekenweek in heel Nederland met het thema: Raar maar waar?!

We hebben in het kader van dit thema een hoop leuke activiteiten gepland. De informatiebrief is deze week naar alle ouders gemaild. 

Morgenochtend vindt op school de opening van de Kinderboekenweek plaats. De leerkrachten komen verkleed als wetenschappers en professoren.  Alle kinderen mogen natuurlijk ook verkleed naar school komen! Wij hebben er zin in!


5 oktober 2015

Dag van de leraar!

Vandaag extra trots op al onze leerkrachten, stagiaires en vrijwilligers die zich iedere dag keihard inzetten om het beste uit de leerlingen te halen. Jullie zijn toppers !!
#dagvandeleraar #2015


10 juli 2015

Zo trots als een pauw!!

Supertrots zijn wij op het oordeel van de onderwijsinspectie!26 juni 2015

Geslaagde ouderbedankmiddag!

Dat was een zonnige ouderbedankmiddag!
De leerlingen en leerkrachten hadden voor alle ouders die zich altijd inzetten voor onze school een heerlijke high- tea gemaakt! 
Om de beurt kwamen de klassen langs om de ouders nog extra te bedanken. 

Marie-Cécile neemt afscheid als voorzitter van de ouderraad. Zij had nog een mooie bos bloemen gekregen van de school als dank voor haar inzet. 

25 juni 2015

Verrijkingsklas maakt waterklok!

De leerlingen van de Verrijkingsklas hebben een waterklok gemaakt! 🕒 Maar natuurlijk niet zomaar één! Nee, deze klok moet minimaal 15 minuten aan kunnen geven. Dus hup aan de slag met vertragende factoren en sensoren. Wat een leuke opdracht!

     

18 juni 2015

Splash middag

Veel water, gelach en een hoop gespetter tijdens de Splash-middag op het plein op donderdag 18 juni. De stagiaires van De Aanloop hadden samen een heel middagprogramma opgesteld dat geheel in het teken van water stond. Er werden spelletjes met bekertjes water gedaan, waterballonnen werden overgegooid, leerkrachten en leerlingen van groep 8 konden zich nat laten gooien, we zagen waterpistolen en ga zo maar door. Een heleboel waterpret was het zeker. De splash-middag werd afgesloten met een spannende estafetterace voor groep 8. Zij moesten zo snel mogelijk met natte sponsen de grote bakken zien te vullen met zoveel mogelijk water. Dat was een spannende race.

Lieve stagiaires: superbedankt voor de leuke middag voor iedereen!

15 juni 2015

Jeugdmonumentendag

Al 20 jaar vormt de Jeugdmonumentendag het grootste evenement in Bergen op Zoom op het gebied van educatie,integratie en socialisatie. Wekenlang zijn de groep 6-ers al bezig geweest met de voorbereidingen voor deze dag; erzijn lessen behandeld over deze tijd en de middeleeuwse kostuums werden gepast en gemaakt.

Tijdens de Jeugdmonumentendag worden de leerlingen én leerkrachten meegenomen naar de Middeleeuwen enbezochten zij een van de vele locaties in Bergen op Zoom, waar ze spannende en leerzame dingen hebben beleefd!Er was een gevangenis, een pestkelder, een bakker, een brouwhuis, een rechtszaak, ze zijn voorgesteld aan deMarkies en Markiezin van Bergen op Zoom en hebben een middeleeuwse dans geleerd. Na de gezamenlijke lunchbezochten ze één van de drie middeleeuwse jaarmarkten. Daar hebben ze een geldwisselaar ontmoet, zagen zijmiddeleeuwse ambachtslieden, kalligraferende monniken, een herberg en een beurzensnijder, acrobaten enjongleurs en dat alles terwijl er kippen, ezels, geiten en andere dieren vrij rondliepen. Wat is er nu mooier enspannender dan een dag “levende” geschiedenisles mee te maken? Het was een erg leuke én leerzame dag!

11 juni 2015

Leerkrachtenverjaardag!

We hadden prachtige feesthoedjes gekregen en als echte feestneuzen mochten we van alle groepen heel veel bloemen in ontvangst nemen! Iedere leerkracht had een eigen blik (wat weer goed paste bij het OGO-thema  ) en da